سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران

ناودانی کارخانه شکفته مشهد و یزد - بروزرسانی :1399/9/22

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ناودانی ۶۰ UNPسبک شاخه ۶ متری۱۳,۱۰۰ تومان۱۲,۴۵۰ تومان
ناودانی ۸۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری۱۳,۱۰۰ تومان۱۲,۴۵۰ تومان
ناودانی ۸۰ UNP سبک شاخه ۶ متری۱۳,۱۰۰ تومان۱۲,۴۵۰ تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP سبک شاخه ۶ متری۱۳,۱۰۰ تومان۱۲,۴۵۰ تومان
ناودانی ۱۲۰ UNPسبک شاخه ۶ متری۱۳,۱۰۰ تومان۱۲,۴۵۰ تومان
ناودانی ۱۴۰ UNP سبک شاخه ۶ متری۱۳,۱۰۰ تومان۱۲,۴۵۰ تومان
ناودانی ۱۶۰ UNPسبک شاخه ۶ متری۱۳,۱۰۰ تومان۱۲,۴۵۰ تومان

ناودانی کارخانه فولاد البرز غرب - بروزرسانی :1399/9/2

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ناودانی ۱۰۰ UNP استاندارد شاخه ۶و۱۲ متری۱ تومان– تومان
ناودانی ۱۲۰ UNP استاندارد شاخه ۶و۱۲ متری۱ تومان– تومان
ناودانی ۱۴۰ UNP استاندارد شاخه ۶و۱۲ متری۱ تومان– تومان
ناودانی ۱۶۰ UNP استاندارد شاخه ۶و۱۲ متری۱ تومان– تومان

ناودانی کارخانه ناب تبریز - بروزرسانی :1399/9/20

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ناودانی ۸۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری۱۲,۹۰۰ تومان۱۲,۵۰۰ تومان
ناودانی ۸۰ UNP استاندارد شاخه۱۲ متری۱ تومان– تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP استاندارد شاخه۱۲ متری۱۲,۹۰۰ تومان۱۲,۵۰۰ تومان
ناودانی ۱۲۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری۱۲,۹۰۰ تومان۱۲,۵۰۰ تومان
ناودانی ۱۲۰ UNP استاندارد شاخه۱۲ متری۱ تومان– تومان
ناودانی ۱۴۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری۱۲,۹۰۰ تومان۱۲,۵۰۰ تومان
ناودانی ۱۴۰ UNP استاندارد شاخه۱۲ متری۱۲,۹۰۰ تومان۱۲,۵۰۰ تومان
ناودانی ۱۶۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری۱۲,۹۰۰ تومان۱۲,۵۰۰ تومان
ناودانی ۱۶۰ UNP استاندارد شاخه۱۲ متری۱۲,۹۰۰ تومان۱۲,۵۰۰ تومان

ناودانی کارخانه جویا نورد فولاد تهران - بروزرسانی :1399/9/9

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ناودانی ۶۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری۱۱,۳۵۰ تومان– تومان
ناودانی ۶۰ UNP سبک شاخه ۶ متری۱۱,۳۰۰ تومان– تومان
ناودانی ۸۰ UNP استاندارد شاخه ۱۲ متری۱۱,۵۷۰ تومان– تومان
ناودانی ۸۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری۱۱,۰۲۰ تومان– تومان
ناودانی ۸۰ UNP سبک شاخه ۱۲ متری۱۱,۰۵۰ تومان– تومان
ناودانی ۸۰ UNP سبک شاخه ۶ متری۱۱,۰۰۰ تومان– تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP استاندارد شاخه ۱۲ متری۱۱,۰۷۰ تومان– تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری۱۱,۰۲۰ تومان– تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP سبک شاخه ۱۲ متری۱۱,۰۵۰ تومان– تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP سبک شاخه ۶ متری۱۱,۰۰۰ تومان– تومان

ناودانی متفرقه - بروزرسانی :1399/9/22

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ناودانی ۶۰ UNP سبک شاخه ۶ متری دهشیر یزد۱۲,۹۰۰ تومان۱ تومان
ناودانی ۸۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری نورد سجاد۱۲,۹۰۰ تومان۱ تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری آریان فولاد۱۲,۹۰۰ تومان۱ تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری فولاد فراد۱۲,۹۰۰ تومان۱ تومان
ناودانی ۱۲۰ UNP استاندارد شاخه ۱۲متری مگا استیل۱۲,۹۰۰ تومان۱ تومان
ناودانی ۱۲۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری دهشیر یزد۱۲,۹۰۰ تومان۱ تومان
ناودانی ۱۲۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری مگا استیل۱۲,۹۰۰ تومان۱ تومان
ناودانی ۱۴۰ UNP استاندارد شاخه ۱۲ متری مگا استیل۱۲,۹۰۰ تومان۱ تومان
ناودانی ۱۴۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری مگا استیل۱۲,۹۰۰ تومان۱ تومان
ناودانی ۱۶۰ UNP استاندارد شاخه ۱۲ متری ذوب آهن۱۲,۹۰۰ تومان۱ تومان