سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران

ناودانی کارخانه شکفته مشهد و یزد - بروزرسانی :1399/9/12

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ناودانی ۶۰ UNPسبک شاخه ۶ متری۱۱,۸۰۰ تومان۱۱,۴۰۰ تومان
ناودانی ۸۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری۱۱,۸۰۰ تومان۱۱,۴۰۰ تومان
ناودانی ۸۰ UNP سبک شاخه ۶ متری۱۱,۸۰۰ تومان۱۱,۴۰۰ تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP سبک شاخه ۶ متری۱۱,۸۰۰ تومان۱۱,۴۰۰ تومان
ناودانی ۱۲۰ UNPسبک شاخه ۶ متری۱۱,۸۰۰ تومان۱۱,۴۰۰ تومان
ناودانی ۱۴۰ UNP سبک شاخه ۶ متری۱۱,۸۰۰ تومان۱۱,۴۰۰ تومان
ناودانی ۱۶۰ UNPسبک شاخه ۶ متری۱۱,۸۰۰ تومان۱۱,۴۰۰ تومان

ناودانی کارخانه فولاد البرز غرب - بروزرسانی :1399/9/2

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ناودانی ۱۰۰ UNP استاندارد شاخه ۶و۱۲ متری۱ تومان– تومان
ناودانی ۱۲۰ UNP استاندارد شاخه ۶و۱۲ متری۱ تومان– تومان
ناودانی ۱۴۰ UNP استاندارد شاخه ۶و۱۲ متری۱ تومان– تومان
ناودانی ۱۶۰ UNP استاندارد شاخه ۶و۱۲ متری۱ تومان– تومان

ناودانی کارخانه ناب تبریز - بروزرسانی :1399/9/12

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ناودانی ۸۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری۱۱,۴۰۰ تومان۱۱,۰۰۰ تومان
ناودانی ۸۰ UNP استاندارد شاخه۱۲ متری۱ تومان– تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP استاندارد شاخه۱۲ متری۱۱,۴۰۰ تومان۱۱,۰۰۰ تومان
ناودانی ۱۲۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری۱۱,۴۰۰ تومان۱۱,۰۰۰ تومان
ناودانی ۱۲۰ UNP استاندارد شاخه۱۲ متری۱ تومان– تومان
ناودانی ۱۴۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری۱۱,۴۰۰ تومان۱۱,۰۰۰ تومان
ناودانی ۱۴۰ UNP استاندارد شاخه۱۲ متری۱۱,۴۰۰ تومان۱۱,۰۰۰ تومان
ناودانی ۱۶۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری۱۱,۴۰۰ تومان۱۱,۰۰۰ تومان
ناودانی ۱۶۰ UNP استاندارد شاخه۱۲ متری۱۱,۴۰۰ تومان۱۱,۰۰۰ تومان

ناودانی کارخانه جویا نورد فولاد تهران - بروزرسانی :1399/9/9

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ناودانی ۶۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری۱۱,۳۵۰ تومان– تومان
ناودانی ۶۰ UNP سبک شاخه ۶ متری۱۱,۳۰۰ تومان– تومان
ناودانی ۸۰ UNP استاندارد شاخه ۱۲ متری۱۱,۵۷۰ تومان– تومان
ناودانی ۸۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری۱۱,۰۲۰ تومان– تومان
ناودانی ۸۰ UNP سبک شاخه ۱۲ متری۱۱,۰۵۰ تومان– تومان
ناودانی ۸۰ UNP سبک شاخه ۶ متری۱۱,۰۰۰ تومان– تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP استاندارد شاخه ۱۲ متری۱۱,۰۷۰ تومان– تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری۱۱,۰۲۰ تومان– تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP سبک شاخه ۱۲ متری۱۱,۰۵۰ تومان– تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP سبک شاخه ۶ متری۱۱,۰۰۰ تومان– تومان

ناودانی متفرقه - بروزرسانی :1399/9/12

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ناودانی ۶۰ UNP سبک شاخه ۶ متری دهشیر یزد۱۱,۶۰۰ تومان۱ تومان
ناودانی ۸۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری نورد سجاد۱۱,۶۰۰ تومان۱ تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری آریان فولاد۱۱,۶۰۰ تومان۱ تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری فولاد فراد۱۱,۶۰۰ تومان۱ تومان
ناودانی ۱۲۰ UNP استاندارد شاخه ۱۲متری مگا استیل۱۱,۶۰۰ تومان۱ تومان
ناودانی ۱۲۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری دهشیر یزد۱۱,۶۰۰ تومان۱ تومان
ناودانی ۱۲۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری مگا استیل۱۱,۶۰۰ تومان۱ تومان
ناودانی ۱۴۰ UNP استاندارد شاخه ۱۲ متری مگا استیل۱۱,۶۰۰ تومان۱ تومان
ناودانی ۱۴۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری مگا استیل۱۱,۶۰۰ تومان۱ تومان
ناودانی ۱۶۰ UNP استاندارد شاخه ۱۲ متری ذوب آهن۱۱,۶۰۰ تومان۱ تومان