سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران

ناودانی کارخانه شکفته مشهد و یزد - بروزرسانی :1399/4/21

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ناودانی ۶۰ UNPسبک شاخه ۶ متری۱۱,۴۰۰ تومان۱۰,۷۰۰ تومان
ناودانی ۸۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری۱۱,۴۰۰ تومان۱۰,۷۰۰ تومان
ناودانی ۸۰ UNP سبک شاخه ۶ متری۱۱,۴۰۰ تومان۱۰,۷۰۰ تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP سبک شاخه ۶ متری۱۱,۴۰۰ تومان۱۰,۷۰۰ تومان
ناودانی ۱۲۰ UNPسبک شاخه ۶ متری۱۱,۴۰۰ تومان۱۰,۷۰۰ تومان
ناودانی ۱۴۰ UNP سبک شاخه ۶ متری۱۱,۴۰۰ تومان۱۰,۷۰۰ تومان
ناودانی ۱۶۰ UNPسبک شاخه ۶ متری۱۱,۴۰۰ تومان۱۰,۷۰۰ تومان

ناودانی کارخانه فولاد البرز غرب - بروزرسانی :1399/4/21

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ناودانی ۱۰۰ UNP استاندارد شاخه ۶و۱۲ متری۱ تومان– تومان
ناودانی ۱۲۰ UNP استاندارد شاخه ۶و۱۲ متری۱ تومان– تومان
ناودانی ۱۴۰ UNP استاندارد شاخه ۶و۱۲ متری۱ تومان– تومان
ناودانی ۱۶۰ UNP استاندارد شاخه ۶و۱۲ متری۱ تومان– تومان

ناودانی کارخانه ناب تبریز - بروزرسانی :1399/4/18

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ناودانی ۸۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
ناودانی ۸۰ UNP استاندارد شاخه۱۲ متری۱ تومان– تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری۱۱,۳۰۰ تومان۱۰,۹۰۰ تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP استاندارد شاخه۱۲ متری۱,۱۳۰ تومان۱۰,۹۰۰ تومان
ناودانی ۱۲۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری۱۰,۷۰۰ تومان۱۰,۳۰۰ تومان
ناودانی ۱۲۰ UNP استاندارد شاخه۱۲ متری۱۰,۷۰۰ تومان۱۰,۳۰۰ تومان
ناودانی ۱۴۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
ناودانی ۱۴۰ UNP استاندارد شاخه۱۲ متری۱ تومان– تومان
ناودانی ۱۶۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری۱۰,۷۰۰ تومان۱۰,۳۰۰ تومان
ناودانی ۱۶۰ UNP استاندارد شاخه۱۲ متری۱۰,۷۰۰ تومان۱۰,۳۰۰ تومان

ناودانی کارخانه جویا نورد فولاد تهران - بروزرسانی :1399/4/9

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ناودانی ۶۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
ناودانی ۶۰ UNP سبک شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
ناودانی ۸۰ UNP استاندارد شاخه ۱۲ متری۹,۲۵۰ تومان– تومان
ناودانی ۸۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری۹,۲۰۰ تومان– تومان
ناودانی ۸۰ UNP سبک شاخه ۱۲ متری۹,۲۵۰ تومان– تومان
ناودانی ۸۰ UNP سبک شاخه ۶ متری۹,۲۰۰ تومان– تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP استاندارد شاخه ۱۲ متری۹,۲۵۰ تومان– تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری۹,۲۰۰ تومان– تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP سبک شاخه ۱۲ متری۹,۲۵۰ تومان– تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP سبک شاخه ۶ متری۹,۲۰۰ تومان– تومان

ناودانی متفرقه - بروزرسانی :1399/4/21

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ناودانی ۶۰ UNP سبک شاخه ۶ متری دهشیر یزد۱۱,۲۰۰ تومان۱ تومان
ناودانی ۸۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری نورد سجاد۱۱,۲۰۰ تومان۱ تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری آریان فولاد۱۱,۰۰۰ تومان۱ تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری فولاد فراد۱۱,۲۰۰ تومان۱ تومان
ناودانی ۱۲۰ UNP استاندارد شاخه ۱۲متری مگا استیل۱۱,۰۰۰ تومان۱ تومان
ناودانی ۱۲۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری دهشیر یزد۱۱,۲۰۰ تومان۱ تومان
ناودانی ۱۲۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری مگا استیل۱۱,۲۰۰ تومان۱ تومان
ناودانی ۱۴۰ UNP استاندارد شاخه ۱۲ متری مگا استیل۱۱,۲۰۰ تومان۱ تومان
ناودانی ۱۴۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری مگا استیل۱۱,۲۰۰ تومان۱ تومان
ناودانی ۱۶۰ UNP استاندارد شاخه ۱۲ متری ذوب آهن۱۱,۲۰۰ تومان۱ تومان