سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران

ناودانی کارخانه شکفته مشهد و یزد - بروزرسانی :1399/6/31

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ناودانی ۶۰ UNPسبک شاخه ۶ متری۱۳,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰ تومان
ناودانی ۸۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری۱۳,۵۰۰ تومان۱۳,۰۰۰ تومان
ناودانی ۸۰ UNP سبک شاخه ۶ متری۱۳,۵۰۰ تومان۱۳,۰۰۰ تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP سبک شاخه ۶ متری۱۳,۵۰۰ تومان۱۳,۰۰۰ تومان
ناودانی ۱۲۰ UNPسبک شاخه ۶ متری۱۳,۵۰۰ تومان۱۳,۰۰۰ تومان
ناودانی ۱۴۰ UNP سبک شاخه ۶ متری۱۳,۵۰۰ تومان۱۳,۰۰۰ تومان
ناودانی ۱۶۰ UNPسبک شاخه ۶ متری۱۳,۵۰۰ تومان۱۳,۰۰۰ تومان

ناودانی کارخانه فولاد البرز غرب - بروزرسانی :1399/6/31

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ناودانی ۱۰۰ UNP استاندارد شاخه ۶و۱۲ متری۱ تومان– تومان
ناودانی ۱۲۰ UNP استاندارد شاخه ۶و۱۲ متری۱ تومان– تومان
ناودانی ۱۴۰ UNP استاندارد شاخه ۶و۱۲ متری۱ تومان– تومان
ناودانی ۱۶۰ UNP استاندارد شاخه ۶و۱۲ متری۱ تومان– تومان

ناودانی کارخانه ناب تبریز - بروزرسانی :1399/6/31

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ناودانی ۸۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
ناودانی ۸۰ UNP استاندارد شاخه۱۲ متری۱ تومان– تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری۱۳,۵۰۰ تومان۱۳,۱۰۰ تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP استاندارد شاخه۱۲ متری۱۳,۵۰۰ تومان۱۳,۱۰۰ تومان
ناودانی ۱۲۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری۱۳,۵۰۰ تومان۱۳,۱۰۰ تومان
ناودانی ۱۲۰ UNP استاندارد شاخه۱۲ متری۱۳,۵۰۰ تومان۱۳,۱۰۰ تومان
ناودانی ۱۴۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری۱۳,۵۰۰ تومان۱۳,۱۰۰ تومان
ناودانی ۱۴۰ UNP استاندارد شاخه۱۲ متری۱۳,۵۰۰ تومان۱۳,۱۰۰ تومان
ناودانی ۱۶۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری۱۳,۵۰۰ تومان۱۳,۱۰۰ تومان
ناودانی ۱۶۰ UNP استاندارد شاخه۱۲ متری۱۳,۵۰۰ تومان۱۳,۱۰۰ تومان

ناودانی کارخانه جویا نورد فولاد تهران - بروزرسانی :1399/6/31

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ناودانی ۶۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری۱۳,۵۵۰ تومان– تومان
ناودانی ۶۰ UNP سبک شاخه ۶ متری۱۳,۵۰۰ تومان– تومان
ناودانی ۸۰ UNP استاندارد شاخه ۱۲ متری۱۳,۳۷۰ تومان– تومان
ناودانی ۸۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری۱۳,۳۲۰ تومان– تومان
ناودانی ۸۰ UNP سبک شاخه ۱۲ متری۱۳,۳۵۰ تومان– تومان
ناودانی ۸۰ UNP سبک شاخه ۶ متری۱۳,۳۰۰ تومان– تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP استاندارد شاخه ۱۲ متری۱۳,۲۷۰ تومان– تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری۱۳,۲۲۰ تومان– تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP سبک شاخه ۱۲ متری۱۳,۲۵۰ تومان– تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP سبک شاخه ۶ متری۱۳,۲۰۰ تومان– تومان

ناودانی متفرقه - بروزرسانی :1399/6/31

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ناودانی ۶۰ UNP سبک شاخه ۶ متری دهشیر یزد۱۳,۳۰۰ تومان۱ تومان
ناودانی ۸۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری نورد سجاد۱۳,۳۰۰ تومان۱ تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری آریان فولاد۱۳,۳۰۰ تومان۱ تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری فولاد فراد۱۳,۳۰۰ تومان۱ تومان
ناودانی ۱۲۰ UNP استاندارد شاخه ۱۲متری مگا استیل۱۳,۳۰۰ تومان۱ تومان
ناودانی ۱۲۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری دهشیر یزد۱۳,۳۰۰ تومان۱ تومان
ناودانی ۱۲۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری مگا استیل۱۳,۳۰۰ تومان۱ تومان
ناودانی ۱۴۰ UNP استاندارد شاخه ۱۲ متری مگا استیل۱۳,۳۰۰ تومان۱ تومان
ناودانی ۱۴۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری مگا استیل۱۳,۳۰۰ تومان۱ تومان
ناودانی ۱۶۰ UNP استاندارد شاخه ۱۲ متری ذوب آهن۱۳,۳۰۰ تومان۱ تومان