سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران

نبشی کارخانه آریان فولاد اشتهارد - بروزرسانی :1399/6/29

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
نبشی LPN 40*40*2/5 شاخه ۶ متری ۱ تومان – تومان
نبشی LPN 40*40*3 شاخه ۶ متری ۱۳,۴۰۰ تومان ۱۳,۰۵۰ تومان
نبشی LPN 40*40*4 شاخه ۶ متری ۱۳,۴۰۰ تومان ۱۲,۹۵۰ تومان
نبشی LPN 50*50*3 شاخه ۶ متری ۱ تومان – تومان
نبشی LPN 50*50*4 شاخه ۶ متری ۱۳,۴۰۰ تومان ۱۲,۹۵۰ تومان
نبشی LPN 50*50*5 شاخه ۶ متری ۱۳,۴۰۰ تومان ۱۲,۹۵۰ تومان
نبشی LPN 60*60*4 شاخه ۶ متری ۱ تومان – تومان
نبشی LPN 60*60*5 شاخه ۶ متری ۱۳,۴۰۰ تومان ۱۲,۹۵۰ تومان
نبشی LPN 60*60*6 شاخه ۶ متری ۱۳,۴۰۰ تومان ۱۲,۹۵۰ تومان
نبشی LPN 70*70*6 شاخه ۶ متری ۱ تومان – تومان
نبشی LPN 70*70*7 شاخه ۶ متری ۱۳,۴۰۰ تومان ۱۲,۹۵۰ تومان
نبشی LPN 80*80*6 شاخه ۶ متری ۱ تومان – تومان
نبشی LPN 80*80*8 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان – تومان
نبشی LPN 80*80*8 شاخه ۶ متری ۱۳,۴۰۰ تومان ۱۲,۹۵۰ تومان
نبشی LPN 100*100*10 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان – تومان
نبشی LPN 100*100*10 شاخه ۶ متری ۱۳,۴۰۰ تومان ۱۳,۰۵۰ تومان
نبشی LPN 110*110*10 شاخه ۱۲ متری ۸,۸۰۰ تومان – تومان
نبشی LPN 110*110*8 شاخه ۱۲ متری ۷,۸۰۰ تومان – تومان
نبشی LPN 120*120*12 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان – تومان
نبشی LPN 120*120*12 شاخه ۶ متری ۱۳,۴۰۰ تومان ۱۳,۰۵۰ تومان
نبشی LPN 130*130*10 شاخه ۱۲ متری ۹,۱۰۰ تومان – تومان
نبشی LPN 130*130*12 شاخه ۱۲ متری ۷,۸۰۰ تومان – تومان
نبشی LPN 130*130*13 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان – تومان
نبشی LPN 140*140*12 شاخه ۱۲ متری ۱۰,۵۰۰ تومان – تومان
نبشی LPN 140*140*14 شاخه ۱۲ متری ۱۱,۰۰۰ تومان – تومان
نبشی LPN 150*150*15 شاخه ۱۲ متری ۸,۵۰۰ تومان ۸,۱۰۰ تومان
نبشی LPN 150*150*15 شاخه ۶ متری ۸,۵۰۰ تومان ۸,۱۰۰ تومان
نبشی LPN 160*160*14 شاخه ۱۲ متری ۱۲,۵۰۰ تومان – تومان
نبشی LPN 160*160*16 شاخه ۱۲ متری تومان – تومان
نبشی LPN 180*180*15 شاخه ۱۲ متری ۱۴,۵۰۰ تومان – تومان
نبشی LPN 180*180*18 شاخه ۱۲ متری ۱۴,۵۰۰ تومان – تومان
نبشی LPN 200*200*20 شاخه ۱۲ متری ۱۶,۵۰۰ تومان – تومان
نبشی LPN 200*200*24 شاخه ۱۲ متری ۷,۴۰۰ تومان – تومان

نبشی کارخانه شکفته مشهد - بروزرسانی :1399/6/29

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
نبشی LPN 30*30*2/5 شاخه ۶ متری ۱۳,۵۰۰ تومان ۱۲,۹۰۰ تومان
نبشی LPN 40*40*3 شاخه ۶ متری ۱ تومان – تومان
نبشی LPN 40*40*4 شاخه ۶ متری ۱۳,۵۰۰ تومان ۱۲,۹۰۰ تومان
نبشی LPN 50*50*4 شاخه ۶ متری ۱۳,۵۰۰ تومان ۱۲,۹۰۰ تومان
نبشی LPN 50*50*5 شاخه ۶ متری ۱ تومان – تومان
نبشی LPN 60*60*5 شاخه ۶ متری ۱۳,۵۰۰ تومان ۱۲,۹۰۰ تومان
نبشی LPN 60*60*6 شاخه ۶ متری ۱ تومان – تومان
نبشی LPN 80*80*7 شاخه ۶ متری ۱۳,۵۰۰ تومان ۱۲,۹۰۰ تومان
نبشی LPN 80*80*8 شاخه ۶ متری ۱ تومان – تومان
نبشیLPN 100*100*10 شاخه ۶ متری ۱۳,۵۰۰ تومان ۱۲,۹۰۰ تومان

نبشی کارخانه ظهوریان مشهد - بروزرسانی :1399/6/29

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
نبشی LPN 30*30*3 شاخه ۶ متری ۱۳,۴۰۰ تومان ۱۲,۹۰۰ تومان
نبشی LPN 40*40*3 شاخه ۶ متری ۱۳,۴۰۰ تومان ۱۲,۹۰۰ تومان
نبشی LPN 50*50*4 شاخه ۶ متری ۱۳,۴۰۰ تومان ۱۲,۹۰۰ تومان
نبشی LPN 60*60*5 شاخه ۶ متری ۱۳,۴۰۰ تومان ۱۲,۹۰۰ تومان
نبشی LPN 80*80*7 شاخه ۶ متری ۱۳,۴۰۰ تومان ۱۲,۹۰۰ تومان

نبشی کارخانه ناب تبریز - بروزرسانی :1399/6/29

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
نبشی LPN 30*30*3 شاخه ۶ متری ۱ تومان – تومان
نبشی LPN 30*30*4 شاخه ۶ متری ۱ تومان – تومان
نبشی LPN 40*40*3 شاخه ۶ متری ۱ تومان ۱۳,۱۰۰ تومان
نبشی LPN 40*40*4 شاخه ۶ متری ۱۳,۰۵۰ تومان ۱۳,۰۰۰ تومان
نبشی LPN 50*50*3 شاخه ۶ متری ۱ تومان – تومان
نبشی LPN 50*50*4 شاخه ۶ متری ۱۳,۴۵۰ تومان ۱۳,۰۵۰ تومان
نبشی LPN 50*50*5 شاخه ۶ متری ۱۳,۴۰۰ تومان ۱۳,۰۰۰ تومان
نبشی LPN 50*50*6 شاخه ۶ متری ۱ تومان – تومان
نبشی LPN 60*60*3 شاخه ۶ متری ۱ تومان – تومان
نبشی LPN 60*60*4 شاخه ۶ متری ۱۳,۵۰۰ تومان ۱۳,۱۰۰ تومان
نبشی LPN 60*60*5 شاخه ۶ متری ۱۳,۴۵۰ تومان ۱۳,۰۵۰ تومان
نبشی LPN 60*60*6 شاخه ۶ متری ۱۳,۴۰۰ تومان ۱۳,۰۰۰ تومان
نبشی LPN 70*70*4 شاخه ۶ متری ۱ تومان – تومان
نبشی LPN 70*70*5 شاخه ۶ متری ۱۳,۹۵۰ تومان ۱۳,۵۵۰ تومان
نبشی LPN 70*70*6 شاخه ۶ متری ۱۳,۹۰۰ تومان ۱۳,۵۰۰ تومان
نبشی LPN 70*70*7 شاخه ۶ متری ۱۳,۹۰۰ تومان ۱۳,۵۰۰ تومان
نبشی LPN 80*80*6 شاخه ۶ متری ۱۳,۵۰۰ تومان ۱۳,۱۰۰ تومان
نبشی LPN 80*80*7 شاخه ۶ متری ۱۳,۴۰۰ تومان ۱۳,۰۰۰ تومان
نبشی LPN 80*80*8 شاخه ۶ متری ۱۳,۴۰۰ تومان ۱۳,۰۰۰ تومان
نبشی LPN100*100*6 شاخه ۶متری ۱ تومان – تومان
نبشی LPN100*100*7 شاخه ۶متری ۱۳,۹۰۰ تومان ۱۳,۵۰۰ تومان
نبشی LPN100*100*8شاخه ۶متری ۱ تومان – تومان
نبشیLPN 100*100*10 شاخه ۶ متری ۱ تومان – تومان

نبشی کارخانه جویانورد فولاد تهران - بروزرسانی :1399/6/29

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
نبشی LPN 50*50*3 شاخه ۶ متری ۱ تومان – تومان
نبشی LPN 50*50*4 شاخه ۶ متری ۱۳,۲۰۰ تومان – تومان
نبشی LPN 50*50*5 شاخه ۶ متری ۱۳,۲۰۰ تومان – تومان
نبشی LPN 60*60*4 شاخه ۶ متری ۱ تومان – تومان
نبشی LPN 60*60*5 شاخه ۶ متری ۱۳,۲۰۰ تومان – تومان
نبشی LPN 80*80*7 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان – تومان
نبشی LPN 80*80*7 شاخه ۶ متری ۱۳,۲۰۰ تومان – تومان
نبشی LPN 80*80*8 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان – تومان
نبشی LPN 80*80*8 شاخه ۶ متری ۱۳,۲۰۰ تومان – تومان
نبشی LPN100*100*10 شاخه۱۲متری ۱ تومان – تومان
نبشی LPN100*100*10شاخه ۶متری ۱ تومان – تومان

 

نبشی کارخانه متفرقه - بروزرسانی :1399/6/29

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
نبشی LPN 30*30*3 شاخه ۶ متری نستا تهران ۱۳,۳۰۰ تومان – تومان
نبشی LPN 40*40*3 شاخه ۶ متری نستا تهران ۱۳,۳۰۰ تومان – تومان
نبشی LPN 40*40*4 شاخه ۶ متری قیدار ابهر ۱۳,۳۰۰ تومان – تومان
نبشی LPN 50*50*4 شاخه ۶ متری یاوران زنجان ۱۳,۳۰۰ تومان – تومان
نبشی LPN 50*50*5 شاخه ۶ متری یاوران زنجان ۱۳,۳۰۰ تومان – تومان
نبشی LPN 60*60*5 شاخه ۶ متری یاوران زنجان ۱۳,۳۰۰ تومان – تومان
نبشی LPN 60*60*6 شاخه ۶ متری یاوران زنجان ۱۳,۳۰۰ تومان – تومان
نبشی LPN 80*80*8 شاخه ۶ متری سدید قم ۱۳,۳۰۰ تومان – تومان
نبشی LPN 80*80*8 شاخه ۶ متری مگا استیل ۱۳,۳۰۰ تومان – تومان
نبشیLPN100*100*10شاخه۶ متری اشتهارد ۱۳,۳۰۰ تومان – تومان
نبشیLPN120*120*10شاخه ۶متری مگا استیل ۱۳,۳۰۰ تومان – تومان