سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران

نبشی کارخانه آریان فولاد اشتهارد - بروزرسانی :1399/9/22

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
نبشی LPN 40*40*2/5 شاخه ۶ متری ۱ تومان – تومان
نبشی LPN 40*40*3 شاخه ۶ متری ۱۳,۱۰۰ تومان ۱۲,۵۰۰ تومان
نبشی LPN 40*40*4 شاخه ۶ متری ۱۳,۱۰۰ تومان ۱۲,۴۰۰ تومان
نبشی LPN 50*50*3 شاخه ۶ متری ۱ تومان – تومان
نبشی LPN 50*50*4 شاخه ۶ متری ۱۳,۱۰۰ تومان ۱۲,۴۰۰ تومان
نبشی LPN 50*50*5 شاخه ۶ متری ۱۳,۱۰۰ تومان ۱۲,۴۰۰ تومان
نبشی LPN 60*60*4 شاخه ۶ متری ۱ تومان – تومان
نبشی LPN 60*60*5 شاخه ۶ متری ۱۳,۱۰۰ تومان ۱۲,۴۰۰ تومان
نبشی LPN 60*60*6 شاخه ۶ متری ۱۳,۱۰۰ تومان ۱۲,۴۰۰ تومان
نبشی LPN 70*70*6 شاخه ۶ متری ۱ تومان – تومان
نبشی LPN 70*70*7 شاخه ۶ متری ۱۳,۱۰۰ تومان ۱۲,۴۰۰ تومان
نبشی LPN 80*80*6 شاخه ۶ متری ۱ تومان – تومان
نبشی LPN 80*80*8 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان – تومان
نبشی LPN 80*80*8 شاخه ۶ متری ۱۳,۱۰۰ تومان ۱۲,۴۰۰ تومان
نبشی LPN 100*100*10 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان – تومان
نبشی LPN 100*100*10 شاخه ۶ متری ۱۳,۱۰۰ تومان ۱۲,۴۰۰ تومان
نبشی LPN 110*110*10 شاخه ۱۲ متری ۸,۸۰۰ تومان – تومان
نبشی LPN 110*110*8 شاخه ۱۲ متری ۷,۸۰۰ تومان – تومان
نبشی LPN 120*120*12 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان – تومان
نبشی LPN 120*120*12 شاخه ۶ متری ۱۳,۱۰۰ تومان ۱۲,۴۰۰ تومان
نبشی LPN 130*130*10 شاخه ۱۲ متری ۹,۱۰۰ تومان – تومان
نبشی LPN 130*130*12 شاخه ۱۲ متری ۷,۸۰۰ تومان – تومان
نبشی LPN 130*130*13 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان – تومان
نبشی LPN 140*140*12 شاخه ۱۲ متری ۱۰,۵۰۰ تومان – تومان
نبشی LPN 140*140*14 شاخه ۱۲ متری ۱۱,۰۰۰ تومان – تومان
نبشی LPN 150*150*15 شاخه ۱۲ متری ۸,۵۰۰ تومان ۸,۱۰۰ تومان
نبشی LPN 150*150*15 شاخه ۶ متری ۸,۵۰۰ تومان ۸,۱۰۰ تومان
نبشی LPN 160*160*14 شاخه ۱۲ متری ۱۲,۵۰۰ تومان – تومان
نبشی LPN 160*160*16 شاخه ۱۲ متری تومان – تومان
نبشی LPN 180*180*15 شاخه ۱۲ متری ۱۴,۵۰۰ تومان – تومان
نبشی LPN 180*180*18 شاخه ۱۲ متری ۱۴,۵۰۰ تومان – تومان
نبشی LPN 200*200*20 شاخه ۱۲ متری ۱۶,۵۰۰ تومان – تومان
نبشی LPN 200*200*24 شاخه ۱۲ متری ۷,۴۰۰ تومان – تومان

نبشی کارخانه شکفته مشهد - بروزرسانی :1399/9/22

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
نبشی LPN 30*30*2/5 شاخه ۶ متری ۱۳,۱۰۰ تومان ۱۲,۴۵۰ تومان
نبشی LPN 40*40*3 شاخه ۶ متری ۱۳,۱۰۰ تومان ۱۲,۴۵۰ تومان
نبشی LPN 40*40*4 شاخه ۶ متری ۱۳,۱۰۰ تومان ۱۲,۴۵۰ تومان
نبشی LPN 50*50*4 شاخه ۶ متری ۱۳,۱۰۰ تومان ۱۲,۴۵۰ تومان
نبشی LPN 50*50*5 شاخه ۶ متری ۱ تومان – تومان
نبشی LPN 60*60*5 شاخه ۶ متری ۱۳,۱۰۰ تومان ۱۲,۴۵۰ تومان
نبشی LPN 60*60*6 شاخه ۶ متری ۱ تومان – تومان
نبشی LPN 80*80*7 شاخه ۶ متری ۱۳,۱۰۰ تومان ۱۲,۴۵۰ تومان
نبشی LPN 80*80*8 شاخه ۶ متری ۱ تومان – تومان
نبشیLPN 100*100*10 شاخه ۶ متری ۱۳,۱۰۰ تومان ۱۲,۴۵۰ تومان

نبشی کارخانه ظهوریان مشهد - بروزرسانی :1399/9/22

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
نبشی LPN 30*30*3 شاخه ۶ متری ۱۳,۰۰۰ تومان ۱۲,۵۰۰ تومان
نبشی LPN 40*40*3 شاخه ۶ متری ۱۳,۰۰۰ تومان ۱۲,۵۰۰ تومان
نبشی LPN 50*50*4 شاخه ۶ متری ۱۳,۰۰۰ تومان ۱۲,۵۰۰ تومان
نبشی LPN 60*60*5 شاخه ۶ متری ۱۳,۰۰۰ تومان ۱۲,۵۰۰ تومان
نبشی LPN 80*80*7 شاخه ۶ متری ۱۳,۰۰۰ تومان ۱۲,۵۰۰ تومان

نبشی کارخانه ناب تبریز - بروزرسانی :1399/9/20

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
نبشی LPN 30*30*3 شاخه ۶ متری ۱ تومان – تومان
نبشی LPN 30*30*4 شاخه ۶ متری ۱ تومان – تومان
نبشی LPN 40*40*3 شاخه ۶ متری ۱۲,۹۰۰ تومان ۱۲,۵۰۰ تومان
نبشی LPN 40*40*4 شاخه ۶ متری ۱۲,۸۰۰ تومان ۱۲,۴۰۰ تومان
نبشی LPN 50*50*3 شاخه ۶ متری ۱۲,۹۰۰ تومان ۱۲,۵۰۰ تومان
نبشی LPN 50*50*4 شاخه ۶ متری ۱۲,۸۵۰ تومان ۱۲,۴۵۰ تومان
نبشی LPN 50*50*5 شاخه ۶ متری ۱۲,۸۰۰ تومان ۱۲,۴۰۰ تومان
نبشی LPN 50*50*6 شاخه ۶ متری ۱ تومان – تومان
نبشی LPN 60*60*3 شاخه ۶ متری ۱ تومان – تومان
نبشی LPN 60*60*4 شاخه ۶ متری ۱۲,۹۰۰ تومان ۱۲,۵۰۰ تومان
نبشی LPN 60*60*5 شاخه ۶ متری ۱۲,۸۰۰ تومان ۱۲,۴۰۰ تومان
نبشی LPN 60*60*6 شاخه ۶ متری ۱۲,۸۰۰ تومان ۱۲,۴۰۰ تومان
نبشی LPN 70*70*4 شاخه ۶ متری ۱ تومان – تومان
نبشی LPN 70*70*5 شاخه ۶ متری ۱۳,۳۰۰ تومان ۱۲,۹۰۰ تومان
نبشی LPN 70*70*6 شاخه ۶ متری ۱۳,۲۰۰ تومان ۱۲,۸۰۰ تومان
نبشی LPN 70*70*7 شاخه ۶ متری ۱۳,۱۰۰ تومان ۱۲,۷۰۰ تومان
نبشی LPN 80*80*6 شاخه ۶ متری ۱۲,۹۰۰ تومان ۱۲,۵۰۰ تومان
نبشی LPN 80*80*7 شاخه ۶ متری ۱۲,۸۵۰ تومان ۱۲,۴۵۰ تومان
نبشی LPN 80*80*8 شاخه ۶ متری ۱۲,۸۰۰ تومان ۱۲,۴۰۰ تومان
نبشی LPN100*100*6 شاخه ۶متری ۱ تومان – تومان
نبشی LPN100*100*7 شاخه ۶متری ۱ تومان – تومان
نبشی LPN100*100*8شاخه ۶متری ۱۳,۴۰۰ تومان ۱۳,۰۰۰ تومان
نبشیLPN 100*100*10 شاخه ۶ متری ۱۲,۸۰۰ تومان ۱۲,۴۰۰ تومان

نبشی کارخانه جویانورد فولاد تهران - بروزرسانی :1399/9/9

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
نبشی LPN 50*50*3 شاخه ۶ متری ۱ تومان – تومان
نبشی LPN 50*50*4 شاخه ۶ متری ۱۱,۰۰۰ تومان – تومان
نبشی LPN 50*50*5 شاخه ۶ متری ۱۱,۰۰۰ تومان – تومان
نبشی LPN 60*60*4 شاخه ۶ متری ۱ تومان – تومان
نبشی LPN 60*60*5 شاخه ۶ متری ۱۱,۰۰۰ تومان – تومان
نبشی LPN 80*80*7 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان – تومان
نبشی LPN 80*80*7 شاخه ۶ متری ۱ تومان – تومان
نبشی LPN 80*80*8 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان – تومان
نبشی LPN 80*80*8 شاخه ۶ متری ۱ تومان – تومان
نبشی LPN100*100*10 شاخه۱۲متری ۱ تومان – تومان
نبشی LPN100*100*10شاخه ۶متری ۱ تومان – تومان

 

نبشی کارخانه متفرقه - بروزرسانی :1399/9/22

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
نبشی LPN 30*30*3 شاخه ۶ متری نستا تهران ۱۲,۹۰۰ تومان – تومان
نبشی LPN 40*40*3 شاخه ۶ متری نستا تهران ۱۲,۹۰۰ تومان – تومان
نبشی LPN 40*40*4 شاخه ۶ متری قیدار ابهر ۱۲,۹۰۰ تومان – تومان
نبشی LPN 50*50*4 شاخه ۶ متری یاوران زنجان ۱۲,۹۰۰ تومان – تومان
نبشی LPN 50*50*5 شاخه ۶ متری یاوران زنجان ۱۲,۹۰۰ تومان – تومان
نبشی LPN 60*60*5 شاخه ۶ متری یاوران زنجان ۱۲,۹۰۰ تومان – تومان
نبشی LPN 60*60*6 شاخه ۶ متری یاوران زنجان ۱۲,۹۰۰ تومان – تومان
نبشی LPN 80*80*8 شاخه ۶ متری سدید قم ۱۲,۹۰۰ تومان – تومان
نبشی LPN 80*80*8 شاخه ۶ متری مگا استیل ۱۲,۹۰۰ تومان – تومان
نبشیLPN100*100*10شاخه۶ متری اشتهارد ۱۲,۹۰۰ تومان – تومان
نبشیLPN120*120*10شاخه ۶متری مگا استیل ۱۲,۹۰۰ تومان – تومان