سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران

نبشی کارخانه آریان فولاد اشتهارد - بروزرسانی :1399/9/22

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
نبشی LPN 40*40*2/5 شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN 40*40*3 شاخه ۶ متری۱۳,۱۰۰ تومان۱۲,۵۰۰ تومان
نبشی LPN 40*40*4 شاخه ۶ متری۱۳,۱۰۰ تومان۱۲,۴۰۰ تومان
نبشی LPN 50*50*3 شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN 50*50*4 شاخه ۶ متری۱۳,۱۰۰ تومان۱۲,۴۰۰ تومان
نبشی LPN 50*50*5 شاخه ۶ متری۱۳,۱۰۰ تومان۱۲,۴۰۰ تومان
نبشی LPN 60*60*4 شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN 60*60*5 شاخه ۶ متری۱۳,۱۰۰ تومان۱۲,۴۰۰ تومان
نبشی LPN 60*60*6 شاخه ۶ متری۱۳,۱۰۰ تومان۱۲,۴۰۰ تومان
نبشی LPN 70*70*6 شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN 70*70*7 شاخه ۶ متری۱۳,۱۰۰ تومان۱۲,۴۰۰ تومان
نبشی LPN 80*80*6 شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN 80*80*8 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN 80*80*8 شاخه ۶ متری۱۳,۱۰۰ تومان۱۲,۴۰۰ تومان
نبشی LPN 100*100*10 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN 100*100*10 شاخه ۶ متری۱۳,۱۰۰ تومان۱۲,۴۰۰ تومان
نبشی LPN 110*110*10 شاخه ۱۲ متری۸,۸۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 110*110*8 شاخه ۱۲ متری۷,۸۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 120*120*12 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN 120*120*12 شاخه ۶ متری۱۳,۱۰۰ تومان۱۲,۴۰۰ تومان
نبشی LPN 130*130*10 شاخه ۱۲ متری۹,۱۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 130*130*12 شاخه ۱۲ متری۷,۸۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 130*130*13 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN 140*140*12 شاخه ۱۲ متری۱۰,۵۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 140*140*14 شاخه ۱۲ متری۱۱,۰۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 150*150*15 شاخه ۱۲ متری۸,۵۰۰ تومان۸,۱۰۰ تومان
نبشی LPN 150*150*15 شاخه ۶ متری۸,۵۰۰ تومان۸,۱۰۰ تومان
نبشی LPN 160*160*14 شاخه ۱۲ متری۱۲,۵۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 160*160*16 شاخه ۱۲ متری تومان– تومان
نبشی LPN 180*180*15 شاخه ۱۲ متری۱۴,۵۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 180*180*18 شاخه ۱۲ متری۱۴,۵۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 200*200*20 شاخه ۱۲ متری۱۶,۵۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 200*200*24 شاخه ۱۲ متری۷,۴۰۰ تومان– تومان

نبشی کارخانه شکفته مشهد - بروزرسانی :1399/9/22

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
نبشی LPN 30*30*2/5 شاخه ۶ متری۱۳,۱۰۰ تومان۱۲,۴۵۰ تومان
نبشی LPN 40*40*3 شاخه ۶ متری۱۳,۱۰۰ تومان۱۲,۴۵۰ تومان
نبشی LPN 40*40*4 شاخه ۶ متری۱۳,۱۰۰ تومان۱۲,۴۵۰ تومان
نبشی LPN 50*50*4 شاخه ۶ متری۱۳,۱۰۰ تومان۱۲,۴۵۰ تومان
نبشی LPN 50*50*5 شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN 60*60*5 شاخه ۶ متری۱۳,۱۰۰ تومان۱۲,۴۵۰ تومان
نبشی LPN 60*60*6 شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN 80*80*7 شاخه ۶ متری۱۳,۱۰۰ تومان۱۲,۴۵۰ تومان
نبشی LPN 80*80*8 شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
نبشیLPN 100*100*10 شاخه ۶ متری۱۳,۱۰۰ تومان۱۲,۴۵۰ تومان

نبشی کارخانه ظهوریان مشهد - بروزرسانی :1399/9/22

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
نبشی LPN 30*30*3 شاخه ۶ متری۱۳,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰ تومان
نبشی LPN 40*40*3 شاخه ۶ متری۱۳,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰ تومان
نبشی LPN 50*50*4 شاخه ۶ متری۱۳,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰ تومان
نبشی LPN 60*60*5 شاخه ۶ متری۱۳,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰ تومان
نبشی LPN 80*80*7 شاخه ۶ متری۱۳,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰ تومان

نبشی کارخانه ناب تبریز - بروزرسانی :1399/9/20

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
نبشی LPN 30*30*3 شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN 30*30*4 شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN 40*40*3 شاخه ۶ متری۱۲,۹۰۰ تومان۱۲,۵۰۰ تومان
نبشی LPN 40*40*4 شاخه ۶ متری۱۲,۸۰۰ تومان۱۲,۴۰۰ تومان
نبشی LPN 50*50*3 شاخه ۶ متری۱۲,۹۰۰ تومان۱۲,۵۰۰ تومان
نبشی LPN 50*50*4 شاخه ۶ متری۱۲,۸۵۰ تومان۱۲,۴۵۰ تومان
نبشی LPN 50*50*5 شاخه ۶ متری۱۲,۸۰۰ تومان۱۲,۴۰۰ تومان
نبشی LPN 50*50*6 شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN 60*60*3 شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN 60*60*4 شاخه ۶ متری۱۲,۹۰۰ تومان۱۲,۵۰۰ تومان
نبشی LPN 60*60*5 شاخه ۶ متری۱۲,۸۰۰ تومان۱۲,۴۰۰ تومان
نبشی LPN 60*60*6 شاخه ۶ متری۱۲,۸۰۰ تومان۱۲,۴۰۰ تومان
نبشی LPN 70*70*4 شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN 70*70*5 شاخه ۶ متری۱۳,۳۰۰ تومان۱۲,۹۰۰ تومان
نبشی LPN 70*70*6 شاخه ۶ متری۱۳,۲۰۰ تومان۱۲,۸۰۰ تومان
نبشی LPN 70*70*7 شاخه ۶ متری۱۳,۱۰۰ تومان۱۲,۷۰۰ تومان
نبشی LPN 80*80*6 شاخه ۶ متری۱۲,۹۰۰ تومان۱۲,۵۰۰ تومان
نبشی LPN 80*80*7 شاخه ۶ متری۱۲,۸۵۰ تومان۱۲,۴۵۰ تومان
نبشی LPN 80*80*8 شاخه ۶ متری۱۲,۸۰۰ تومان۱۲,۴۰۰ تومان
نبشی LPN100*100*6 شاخه ۶متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN100*100*7 شاخه ۶متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN100*100*8شاخه ۶متری۱۳,۴۰۰ تومان۱۳,۰۰۰ تومان
نبشیLPN 100*100*10 شاخه ۶ متری۱۲,۸۰۰ تومان۱۲,۴۰۰ تومان

نبشی کارخانه جویانورد فولاد تهران - بروزرسانی :1399/9/9

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
نبشی LPN 50*50*3 شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN 50*50*4 شاخه ۶ متری۱۱,۰۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 50*50*5 شاخه ۶ متری۱۱,۰۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 60*60*4 شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN 60*60*5 شاخه ۶ متری۱۱,۰۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 80*80*7 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN 80*80*7 شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN 80*80*8 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN 80*80*8 شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN100*100*10 شاخه۱۲متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN100*100*10شاخه ۶متری۱ تومان– تومان

 

نبشی کارخانه متفرقه - بروزرسانی :1399/9/22

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
نبشی LPN 30*30*3 شاخه ۶ متری نستا تهران۱۲,۹۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 40*40*3 شاخه ۶ متری نستا تهران۱۲,۹۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 40*40*4 شاخه ۶ متری قیدار ابهر۱۲,۹۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 50*50*4 شاخه ۶ متری یاوران زنجان۱۲,۹۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 50*50*5 شاخه ۶ متری یاوران زنجان۱۲,۹۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 60*60*5 شاخه ۶ متری یاوران زنجان۱۲,۹۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 60*60*6 شاخه ۶ متری یاوران زنجان۱۲,۹۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 80*80*8 شاخه ۶ متری سدید قم۱۲,۹۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 80*80*8 شاخه ۶ متری مگا استیل۱۲,۹۰۰ تومان– تومان
نبشیLPN100*100*10شاخه۶ متری اشتهارد۱۲,۹۰۰ تومان– تومان
نبشیLPN120*120*10شاخه ۶متری مگا استیل۱۲,۹۰۰ تومان– تومان