سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران

نبشی کارخانه آریان فولاد اشتهارد - بروزرسانی :1399/4/21

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
نبشی LPN 40*40*2/5 شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN 40*40*3 شاخه ۶ متری۱۱,۳۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 40*40*4 شاخه ۶ متری۱۱,۳۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 50*50*3 شاخه ۶ متری۱۱,۳۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 50*50*4 شاخه ۶ متری۱۱,۳۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 50*50*5 شاخه ۶ متری۱۱,۳۰۰ تومان۱۰,۵۰۰ تومان
نبشی LPN 60*60*4 شاخه ۶ متری۱۱,۳۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 60*60*5 شاخه ۶ متری۱۱,۳۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 60*60*6 شاخه ۶ متری۱۱,۳۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 70*70*6 شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN 70*70*7 شاخه ۶ متری۱۱,۳۰۰ تومان۱۰,۵۰۰ تومان
نبشی LPN 80*80*6 شاخه ۶ متری۱۱,۳۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 80*80*8 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN 80*80*8 شاخه ۶ متری۱۱,۳۰۰ تومان۱۰,۶۰۰ تومان
نبشی LPN 100*100*10 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN 100*100*10 شاخه ۶ متری۱۱,۳۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 110*110*10 شاخه ۱۲ متری۸,۸۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 110*110*8 شاخه ۱۲ متری۷,۸۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 120*120*12 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN 120*120*12 شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN 130*130*10 شاخه ۱۲ متری۹,۱۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 130*130*12 شاخه ۱۲ متری۷,۸۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 130*130*13 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN 140*140*12 شاخه ۱۲ متری۱۰,۵۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 140*140*14 شاخه ۱۲ متری۱۱,۰۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 150*150*15 شاخه ۱۲ متری۸,۵۰۰ تومان۸,۱۰۰ تومان
نبشی LPN 150*150*15 شاخه ۶ متری۸,۵۰۰ تومان۸,۱۰۰ تومان
نبشی LPN 160*160*14 شاخه ۱۲ متری۱۲,۵۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 160*160*16 شاخه ۱۲ متری تومان– تومان
نبشی LPN 180*180*15 شاخه ۱۲ متری۱۴,۵۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 180*180*18 شاخه ۱۲ متری۱۴,۵۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 200*200*20 شاخه ۱۲ متری۱۶,۵۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 200*200*24 شاخه ۱۲ متری۷,۴۰۰ تومان– تومان

نبشی کارخانه شکفته مشهد - بروزرسانی :1399/4/21

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
نبشی LPN 30*30*2/5 شاخه ۶ متری۱۱,۴۰۰ تومان۱۰,۸۰۰ تومان
نبشی LPN 40*40*3 شاخه ۶ متری۱۱,۴۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 40*40*4 شاخه ۶ متری۱۱,۴۰۰ تومان۱۰,۸۰۰ تومان
نبشی LPN 50*50*4 شاخه ۶ متری۱,۱۴۰ تومان– تومان
نبشی LPN 50*50*5 شاخه ۶ متری۱۱,۴۰۰ تومان۱۰,۷۰۰ تومان
نبشی LPN 60*60*5 شاخه ۶ متری۱۱,۴۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 60*60*6 شاخه ۶ متری۱۱,۴۰۰ تومان۱۰,۷۰۰ تومان
نبشی LPN 80*80*7 شاخه ۶ متری۱۱,۴۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 80*80*8 شاخه ۶ متری۱۱,۴۰۰ تومان۱۰,۷۰۰ تومان
نبشیLPN 100*100*10 شاخه ۶ متری۱۱,۴۰۰ تومان۱۰,۷۰۰ تومان

نبشی کارخانه ظهوریان مشهد - بروزرسانی :1399/4/21

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
نبشی LPN 30*30*3 شاخه ۶ متری۱۱,۲۰۰ تومان۱۰,۹۰۰ تومان
نبشی LPN 40*40*3 شاخه ۶ متری۱۱,۲۰۰ تومان۱۰,۹۰۰ تومان
نبشی LPN 50*50*4 شاخه ۶ متری۱۱,۲۰۰ تومان۱۰,۹۰۰ تومان
نبشی LPN 60*60*5 شاخه ۶ متری۱۱,۲۰۰ تومان۱۰,۹۰۰ تومان
نبشی LPN 80*80*7 شاخه ۶ متری۱۱,۲۰۰ تومان۱۰,۹۰۰ تومان

نبشی کارخانه ناب تبریز - بروزرسانی :1399/4/21

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
نبشی LPN 30*30*3 شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN 30*30*4 شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN 40*40*3 شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN 40*40*4 شاخه ۶ متری۱۱,۱۰۰ تومان۱۰,۷۰۰ تومان
نبشی LPN 50*50*3 شاخه ۶ متری۱۱,۱۰۰ تومان۱۰,۷۰۰ تومان
نبشی LPN 50*50*4 شاخه ۶ متری۱۱,۰۰۰ تومان۱۰,۶۰۰ تومان
نبشی LPN 50*50*5 شاخه ۶ متری۱۰,۹۰۰ تومان۱۰,۵۰۰ تومان
نبشی LPN 50*50*6 شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN 60*60*3 شاخه ۶ متری۱۱,۶۰۰ تومان۱۱,۲۰۰ تومان
نبشی LPN 60*60*4 شاخه ۶ متری۱۱,۰۰۰ تومان۱۰,۶۰۰ تومان
نبشی LPN 60*60*5 شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN 60*60*6 شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN 70*70*4 شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN 70*70*5 شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN 70*70*6 شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN 70*70*7 شاخه ۶ متری۱۱,۵۰۰ تومان۱۱,۱۰۰ تومان
نبشی LPN 80*80*6 شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN 80*80*7 شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN 80*80*8 شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN100*100*6 شاخه ۶متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN100*100*7 شاخه ۶متری۱۱,۵۰۰ تومان۱۱,۱۰۰ تومان
نبشی LPN100*100*8شاخه ۶متری۱ تومان– تومان
نبشیLPN 100*100*10 شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان

نبشی کارخانه جویانورد فولاد تهران - بروزرسانی :1399/4/21

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
نبشی LPN 50*50*3 شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN 50*50*4 شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN 50*50*5 شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN 60*60*4 شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN 60*60*5 شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN 80*80*7 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN 80*80*7 شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN 80*80*8 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN 80*80*8 شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN100*100*10 شاخه۱۲متری۱ تومان– تومان
نبشی LPN100*100*10شاخه ۶متری۱ تومان– تومان

 

نبشی کارخانه متفرقه - بروزرسانی :1399/4/21

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
نبشی LPN 30*30*3 شاخه ۶ متری نستا تهران۱۱,۲۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 40*40*3 شاخه ۶ متری نستا تهران۱۱,۲۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 40*40*4 شاخه ۶ متری قیدار ابهر۱۱,۲۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 50*50*4 شاخه ۶ متری یاوران زنجان۱۱,۲۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 50*50*5 شاخه ۶ متری یاوران زنجان۱۱,۲۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 60*60*5 شاخه ۶ متری یاوران زنجان۱۱,۲۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 60*60*6 شاخه ۶ متری یاوران زنجان۱۱,۲۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 80*80*8 شاخه ۶ متری سدید قم۱۱,۲۰۰ تومان– تومان
نبشی LPN 80*80*8 شاخه ۶ متری مگا استیل۱۱,۲۰۰ تومان– تومان
نبشیLPN100*100*10شاخه۶ متری اشتهارد۱۱,۲۰۰ تومان– تومان
نبشیLPN120*120*10شاخه ۶متری مگا استیل۱۱,۲۰۰ تومان– تومان