سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران

میلگرد ذوب آهن اصفهان - بروزرسانی :۱۳ /۰۴ /۱۳۹۹

افزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۸,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۸,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۸,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری ۸,۱۰۰ تومان ۷,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری ۸,۱۰۰ تومان ۷,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۸,۱۰۰ تومان ۷,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری ۸,۱۰۰ تومان ۷,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۷,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۸,۰۰۰ تومان

میلگرد نیشابور خراسان - بروزرسانی :۱۳ /۰۴ /۱۳۹۹

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان – تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان – تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری ۸,۱۰۰ تومان ۷,۸۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری ۸,۱۰۰ تومان ۷,۸۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری ۸,۱۰۰ تومان ۷,۸۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری ۸,۱۰۰ تومان ۷,۸۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۸,۱۰۰ تومان ۷,۸۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری ۸,۱۰۰ تومان ۷,۸۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری ۸,۱۰۰ تومان – تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان – تومان

میلگرد فولاد کویر کاشان - بروزرسانی :۱۳ /۰۴ /۱۳۹۹

اطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشترافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریداطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتر
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
کلاف آجدار ۸ A2 تومان تومان
کلاف آجدار ۸ A3 تومان تومان
کلاف آجدار ۱۰ A2 تومان تومان
کلاف آجدار ۱۰ A3 تومان تومان
کلاف آجدار ۱۲ A2 تومان تومان
کلاف آجدار ۱۲ A3 تومان تومان
کلاف آجدار ۱۴ A3 تومان تومان
کلاف آجدار ۱۶ A3 تومان تومان
میلگرد آجدار ۸ A2 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A2 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری ۵,۱۳۰ تومان ۵,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری ۵,۱۳۰ تومان ۵,۱۸۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۹متری تومان ۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری ۵,۱۳۰ تومان – تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری ۵,۱۳۰ تومان – تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۵,۱۳۰ تومان ۴,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری ۵,۰۰۰ تومان – تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری ۵,۰۰۰ تومان ۴,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۳۶ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۴۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان

میلگرد فولاد عتیق آذر سهند (ابهر) - بروزرسانی :۱۳ /۰۴ /۱۳۹۹

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۸ A2 شاخه ۱۲ متری ۸,۸۰۰ تومان – تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری ۸,۴۰۰ تومان ۸,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان – تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A2 شاخه ۱۲ متری ۸,۴۰۰ تومان ۸,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان – تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری ۸,۳۵۰ تومان ۸,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A4 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان – تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری ۸,۳۵۰ تومان ۸,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A4 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان – تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری ۸,۳۵۰ تومان ۸,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A4 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان – تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری ۸,۳۵۰ تومان ۸,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۸,۳۵۰ تومان ۸,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری ۶,۵۸۰ تومان ۶,۴۶۰ تومان

آریان فولاد - بروزرسانی :۱۳ /۰۴ /۱۳۹۹

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریداطلاعات بیشتراطلاعات بیشتر
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری ۸,۵۵۰ تومان ۸,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان – تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A2 شاخه ۱۲ متری ۸,۵۵۰ تومان ۸,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۸,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری ۸,۴۰۰ تومان ۸,۳۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری ۸,۴۰۰ تومان ۸,۳۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری ۸,۴۰۰ تومان ۸,۳۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری ۸,۴۰۰ تومان ۸,۳۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۸,۳۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان – تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان

میلگرد پرشین اشتهارد - بروزرسانی :۱۳ /۰۴ /۱۳۹۹

ویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۸,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۸,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری ۸,۰۵۰ تومان ۸,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری ۸,۰۵۰ تومان ۸,۰۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری ۸,۰۵۰ تومان ۸,۰۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری ۸,۰۵۰ تومان ۸,۰۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۸,۰۵۰ تومان ۸,۰۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری ۸,۰۵۰ تومان ۸,۰۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۸,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۸,۱۰۰ تومان

میلگرد ظفربناب - بروزرسانی :۱۳ /۰۴ /۱۳۹۹

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۸ A2 شاخه ۱۲ متری تومان ۶,۸۵۰ تومان
میلگرد آجدار۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری تومان ۶,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۶,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۶,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۶,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۶,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۶,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۶,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۶,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۶,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۶,۰۶۰ تومان

میلگرد بافق یزد - بروزرسانی :۱۳ /۰۴ /۱۳۹۹

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۸,۹۸۰ تومان
میلگرد آجدار۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۸,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۸,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری ۸,۰۵۰ تومان ۸,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری ۸,۰۵۰ تومان ۸,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری ۸,۰۵۰ تومان ۷,۹۸۰ تومان
میلگرد آجدار۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری ۸,۰۵۰ تومان ۷,۹۸۰ تومان
میلگرد آجدار۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۸,۰۵۰ تومان ۷,۹۸۰ تومان
میلگرد آجدار۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری ۸,۰۵۰ تومان ۷,۹۸۰ تومان
میلگرد آجدار۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری ۸,۰۵۰ تومان ۷,۹۸۰ تومان
میلگرد آجدار۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۶,۵۵۰ تومان ۶,۴۰۰ تومان

میلگرد شاهین بناب - بروزرسانی :۱۳ /۰۴ /۱۳۹۹

ویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۸ A2 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۶,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۶,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۶,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری ۶,۳۵۰ تومان ۶,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری ۶,۳۵۰ تومان ۶,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری ۶,۳۵۰ تومان ۶,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری ۶,۳۵۰ تومان ۶,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان – تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان – تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۶,۰۰۰ تومان

میلگرد آریا ذوب اشتهارد - بروزرسانی :۱۳ /۰۴ /۱۳۹۹

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری ۸,۵۰۰ تومان ۸,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۸,۵۰۰ تومان ۸,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری ۸,۳۵۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری ۸,۳۵۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری ۸,۳۵۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری ۸,۳۵۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۸,۳۵۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری ۸,۳۵۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

میلگرد آناهیتا گیلان - بروزرسانی :۱۳ /۰۴ /۱۳۹۹

ویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۸ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۸,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۸,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۸,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۸,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۸,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۸,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۸,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۸,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۸,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۸,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۶,۳۵۰ تومان

میلگرد امیر کبیر - بروزرسانی :۱۳ /۰۴ /۱۳۹۹

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری ۸,۳۰۰ تومان ۷,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۸,۲۵۰ تومان ۷,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری ۷,۹۵۰ تومان ۶,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری ۷,۹۵۰ تومان ۶,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری ۷,۹۵۰ تومان ۶,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری ۷,۹۵۰ تومان ۶,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۷,۹۵۰ تومان ۶,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری ۷,۹۵۰ تومان ۶,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری ۷,۹۵۰ تومان ۶,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۶,۹۵۰ تومان

میلگرد راد همدان - بروزرسانی :۱۳ /۰۴ /۱۳۹۹

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۸ A2 شاخه ۱۲ متری تومان ۸,۷۶۵ تومان
میلگرد آجدار۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری تومان ۸,۶۹۵ تومان
میلگرد آجدار۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۸,۵۱۵ تومان
میلگرد آجدار۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۸,۴۶۵ تومان
میلگرد آجدار۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۸,۴۶۵ تومان
میلگرد آجدار۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۸,۴۶۵ تومان
میلگرد آجدار۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۸,۴۶۵ تومان
میلگرد آجدار۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۸,۴۶۵ تومان
میلگرد آجدار۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۸,۴۹۵ تومان
میلگرد آجدار۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۸,۴۹۵ تومان
میلگرد آجدار۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۰ تومان

میلگرد روهینا اهواز - بروزرسانی :۱۳ /۰۴ /۱۳۹۹

اطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتر
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان

میلگرد زاگرس شهرکرد - بروزرسانی :۱۳ /۰۴ /۱۳۹۹

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان – تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان – تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۸,۰۸۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۸,۰۸۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۹متری تومان ۸,۰۸۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۸,۰۸۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۸,۰۸۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۸,۰۸۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۸,۰۸۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۰ تومان

میلگرد فایکو ساری - بروزرسانی :۱۳ /۰۴ /۱۳۹۹

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریداطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتر
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان – تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۸,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۸,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۸,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۸,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۸,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۸,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان

میلگرد کاوه تیکمه داش - بروزرسانی :۱۳ /۰۴ /۱۳۹۹

ویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۸ A2 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۸,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۸ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۷,۶۲۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۸,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۷,۴۷۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۸,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۸,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۸,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۸,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۸,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۸,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۸,۴۰۰ تومان

میلگرد قزوین اشتهارد - بروزرسانی :۱۳ /۰۴ /۱۳۹۹

اطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتر
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۸ A2 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A2 شاخه ۱۲ متری تومان تومان

میلگرد هیربد اشتهارد - بروزرسانی :۱۳ /۰۴ /۱۳۹۹

اطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتر
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۸ A2 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان