سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران

میلگرد ذوب آهن اصفهان - بروزرسانی :1399/6/5

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان – تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان – تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان – تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری ۹,۷۰۰ تومان ۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری ۹,۷۰۰ تومان ۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۹,۷۰۰ تومان ۹,۳۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری ۹,۷۰۰ تومان ۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان – تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۹,۶۰۰ تومان

میلگرد نیشابور خراسان - بروزرسانی :1399/6/5

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان – تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان – تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری ۹,۷۰۰ تومان ۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری ۹,۷۰۰ تومان ۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری ۹,۷۰۰ تومان ۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری ۹,۷۰۰ تومان ۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۹,۷۰۰ تومان ۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری ۹,۷۰۰ تومان ۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری ۹,۷۰۰ تومان – تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان – تومان

میلگرد فولاد کویر کاشان - بروزرسانی :-

اطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشترافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریداطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتر
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
کلاف آجدار ۸ A2 تومان تومان
کلاف آجدار ۸ A3 تومان تومان
کلاف آجدار ۱۰ A2 تومان تومان
کلاف آجدار ۱۰ A3 تومان تومان
کلاف آجدار ۱۲ A2 تومان تومان
کلاف آجدار ۱۲ A3 تومان تومان
کلاف آجدار ۱۴ A3 تومان تومان
کلاف آجدار ۱۶ A3 تومان تومان
میلگرد آجدار ۸ A2 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A2 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری ۵,۱۳۰ تومان ۵,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری ۵,۱۳۰ تومان ۵,۱۸۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۹متری تومان ۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری ۵,۱۳۰ تومان – تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری ۵,۱۳۰ تومان – تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۵,۱۳۰ تومان ۴,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری ۵,۰۰۰ تومان – تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری ۵,۰۰۰ تومان ۴,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۳۶ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۴۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان

میلگرد فولاد عتیق آذر سهند (ابهر) - بروزرسانی :1399/6/5

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۸ A2 شاخه ۱۲ متری ۱۰,۶۰۰ تومان ۱۰,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری ۹,۶۰۰ تومان ۹,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A2 شاخه ۱۲ متری ۹,۶۰۰ تومان ۹,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان – تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری ۹,۶۰۰ تومان ۹,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A4 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان – تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری ۹,۶۰۰ تومان ۹,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A4 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان – تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری ۹,۶۰۰ تومان ۹,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A4 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان – تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری ۹,۶۰۰ تومان ۹,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۹,۶۰۰ تومان ۹,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری ۱۰,۰۰۰ تومان ۹,۸۰۰ تومان

آریان فولاد - بروزرسانی :1399/6/5

ویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریداطلاعات بیشتراطلاعات بیشتر
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۹,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان – تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A2 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۹,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۹,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری ۹,۵۵۰ تومان ۹,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری ۹,۵۵۰ تومان ۹,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری ۹,۵۵۰ تومان ۹,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری ۹,۵۵۰ تومان ۹,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۹,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان – تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان

میلگرد پرشین اشتهارد - بروزرسانی :1399/6/5

ویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۹,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۹,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری ۹,۵۵۰ تومان ۹,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری ۹,۵۵۰ تومان ۹,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری ۹,۵۵۰ تومان ۹,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری ۹,۵۵۰ تومان ۹,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۹,۵۵۰ تومان ۹,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری ۹,۵۵۰ تومان ۹,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۹,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۹,۵۵۰ تومان

میلگرد ظفربناب - بروزرسانی :1399/6/1

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۸ A2 شاخه ۱۲ متری تومان ۹,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری تومان ۹,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۹,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۶,۰۶۰ تومان

میلگرد بافق یزد - بروزرسانی :1399/5/4

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۱۱,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۱۰,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۱۰,۲۸۰ تومان
میلگرد آجدار۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری ۱۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۱۲۰ تومان
میلگرد آجدار۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری ۱۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۱۲۰ تومان
میلگرد آجدار۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری ۱۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری ۱۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۱۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری ۱۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری ۱۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۱۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان

میلگرد شاهین بناب - بروزرسانی :1399/4/22

ویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۸ A2 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۱۰,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۱۰,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۱۰,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری ۱۰,۴۰۰ تومان ۱۰,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری ۱۰,۴۰۰ تومان ۱۰,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری ۱۰,۴۰۰ تومان ۱۰,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری ۱۰,۴۰۰ تومان ۱۰,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان – تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان – تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۶,۰۰۰ تومان

میلگرد آریا ذوب اشتهارد - بروزرسانی :1399/6/5

ویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۹,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۹,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری ۹,۵۰۰ تومان ۹,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری ۹,۵۰۰ تومان ۹,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری ۹,۵۰۰ تومان ۹,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری ۹,۵۰۰ تومان ۹,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۹,۵۰۰ تومان ۹,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری ۹,۵۰۰ تومان ۹,۵۵۰ تومان

میلگرد آناهیتا گیلان - بروزرسانی :1399/6/5

ویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۸ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۹,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۹,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۹,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۹,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۹,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۹,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۹,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۹,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۹,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۱۰,۵۰۰ تومان

میلگرد امیر کبیر - بروزرسانی :1399/6/3

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری ۹,۷۰۰ تومان ۹,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۹,۶۰۰ تومان ۹,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری ۹,۳۵۰ تومان ۹,۰۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری ۹,۳۵۰ تومان ۹,۰۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری ۹,۳۵۰ تومان ۹,۰۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری ۹,۳۵۰ تومان ۹,۰۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۹,۳۵۰ تومان ۹,۰۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری ۹,۳۵۰ تومان ۹,۰۵۰ تومان
میلگرد آجدار۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری ۹,۳۵۰ تومان ۹,۰۵۰ تومان
میلگرد آجدار۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۹,۰۵۰ تومان

میلگرد راد همدان - بروزرسانی :1399/6/5

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۸ A2 شاخه ۱۲ متری تومان ۱۰,۱۸۵ تومان
میلگرد آجدار۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری تومان ۹,۹۸۵ تومان
میلگرد آجدار۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۹,۷۳۵ تومان
میلگرد آجدار۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۹,۶۸۵ تومان
میلگرد آجدار۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۹,۶۸۵ تومان
میلگرد آجدار۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۹,۶۸۵ تومان
میلگرد آجدار۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۹,۶۸۵ تومان
میلگرد آجدار۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۹,۶۸۵ تومان
میلگرد آجدار۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۹,۷۱۵ تومان
میلگرد آجدار۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۹,۷۱۵ تومان
میلگرد آجدار۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۰ تومان

میلگرد روهینا اهواز - بروزرسانی :-

اطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتر
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان

میلگرد زاگرس شهرکرد - بروزرسانی :1399/6/5

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان – تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان – تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۹,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۹,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۹متری تومان ۹,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۹,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۹,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۹,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۹,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۰ تومان

میلگرد فایکو ساری - بروزرسانی :1399/6/5

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان – تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۹,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری ۹,۶۰۰ تومان ۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری ۹,۶۰۰ تومان ۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری ۹,۶۰۰ تومان ۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری ۹,۶۰۰ تومان ۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۹,۶۰۰ تومان ۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری ۹,۶۰۰ تومان ۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان ۹,۵۰۰ تومان

میلگرد کاوه تیکمه داش - بروزرسانی :1399/6/1

ویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۸ A2 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۹,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۸ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان – تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان – تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۹,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۹,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۹,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۹,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۹,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری ۱ تومان ۸,۴۰۰ تومان

میلگرد قزوین اشتهارد - بروزرسانی :-

اطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتر
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۸ A2 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A2 شاخه ۱۲ متری تومان تومان

میلگرد هیربد اشتهارد - بروزرسانی :-

اطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتر
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۸ A2 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان