سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران

میلگرد ذوب آهن اصفهان - بروزرسانی :۰۹ /۰۳ /۱۳۹۹

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۷,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۷,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۷,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۷,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۷,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۷,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۶,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۷,۱۰۰ تومان

میلگرد نیشابور خراسان - بروزرسانی :۰۹ /۰۳ /۱۳۹۹

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری۷,۳۰۰ تومان۷,۱۷۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری۷,۳۰۰ تومان۷,۱۷۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری۷,۳۰۰ تومان۷,۱۷۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری۷,۳۰۰ تومان۷,۱۷۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری۷,۳۰۰ تومان۷,۱۷۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری۷,۳۰۰ تومان۷,۱۷۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری۷,۳۰۰ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان

میلگرد فولاد کویر کاشان - بروزرسانی :۰۹ /۰۳ /۱۳۹۹

اطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشترافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریداطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتر
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
کلاف آجدار ۸ A2 تومان تومان
کلاف آجدار ۸ A3 تومان تومان
کلاف آجدار ۱۰ A2 تومان تومان
کلاف آجدار ۱۰ A3 تومان تومان
کلاف آجدار ۱۲ A2 تومان تومان
کلاف آجدار ۱۲ A3 تومان تومان
کلاف آجدار ۱۴ A3 تومان تومان
کلاف آجدار ۱۶ A3 تومان تومان
میلگرد آجدار ۸ A2 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A2 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری۵,۱۳۰ تومان۵,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری۵,۱۳۰ تومان۵,۱۸۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۹متری تومان۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری۵,۱۳۰ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری۵,۱۳۰ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری۵,۱۳۰ تومان۴,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری۵,۰۰۰ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری۵,۰۰۰ تومان۴,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۳۶ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۴۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان

میلگرد فولاد عتیق آذر سهند (ابهر) - بروزرسانی :۰۹ /۰۳ /۱۳۹۹

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۸ A2 شاخه ۱۲ متری۷,۶۰۰ تومان۷,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری۷,۲۰۰ تومان۷,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۷,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A2 شاخه ۱۲ متری۷,۲۰۰ تومان۷,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۷,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری۷,۲۰۰ تومان۷,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A4 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری۷,۲۰۰ تومان۷,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A4 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری۷,۲۰۰ تومان۷,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A4 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری۷,۲۰۰ تومان۷,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری۷,۲۰۰ تومان۷,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری۶,۵۸۰ تومان۶,۴۶۰ تومان

آریان فولاد - بروزرسانی :۰۹ /۰۳ /۱۳۹۹

افزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریداطلاعات بیشتراطلاعات بیشتر
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری۷,۲۶۰ تومان۷,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۷,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A2 شاخه ۱۲ متری۷,۲۶۰ تومان۷,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۷,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری۷,۱۵۰ تومان۷,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری۷,۱۵۰ تومان۷,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری۷,۱۵۰ تومان۷,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری۷,۱۵۰ تومان۷,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۷,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان

میلگرد پرشین اشتهارد - بروزرسانی :۰۹ /۰۳ /۱۳۹۹

ویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۷,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۷,۳۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری۷,۱۵۰ تومان۷,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری۷,۱۵۰ تومان۷,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری۷,۱۵۰ تومان۷,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری۷,۱۵۰ تومان۷,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری۷,۱۵۰ تومان۷,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری۷,۱۵۰ تومان۷,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۷,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۷,۲۵۰ تومان

میلگرد ظفربناب - بروزرسانی :۰۹ /۰۳ /۱۳۹۹

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۸ A2 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۸۵۰ تومان
میلگرد آجدار۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۰۶۰ تومان

میلگرد بافق یزد - بروزرسانی :۰۹ /۰۳ /۱۳۹۹

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۹۲۰ تومان
میلگرد آجدار۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۷۷۰ تومان
میلگرد آجدار۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۴۷۰ تومان
میلگرد آجدار۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری۶,۵۵۰ تومان۶,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری۶,۵۵۰ تومان۶,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری۶,۵۵۰ تومان۶,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری۶,۵۵۰ تومان۶,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری۶,۵۵۰ تومان۶,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری۶,۵۵۰ تومان۶,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری۶,۵۵۰ تومان۶,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری۶,۵۵۰ تومان۶,۴۰۰ تومان

میلگرد شاهین بناب - بروزرسانی :۰۹ /۰۳ /۱۳۹۹

ویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۸ A2 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۶,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۶,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۶,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری۶,۳۵۰ تومان۶,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری۶,۳۵۰ تومان۶,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری۶,۳۵۰ تومان۶,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری۶,۳۵۰ تومان۶,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۶,۰۰۰ تومان

میلگرد آریا ذوب اشتهارد - بروزرسانی :۰۹ /۰۳ /۱۳۹۹

ویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۷,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۷,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری۷,۲۰۰ تومان۷,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری۷,۲۰۰ تومان۷,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری۷,۲۰۰ تومان۷,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری۷,۲۰۰ تومان۷,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری۷,۲۰۰ تومان۷,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری۷,۲۰۰ تومان۷,۱۵۰ تومان

میلگرد آناهیتا گیلان - بروزرسانی :۰۹ /۰۳ /۱۳۹۹

ویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۸ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۷,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۷,۴۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۷,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۷,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۷,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۷,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۷,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۷,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۷,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۷,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۶,۳۵۰ تومان

میلگرد امیر کبیر - بروزرسانی :۰۹ /۰۳ /۱۳۹۹

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری۷,۳۵۰ تومان۷,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری۷,۳۰۰ تومان۷,۰۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری۷,۱۵۰ تومان۷,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری۷,۱۵۰ تومان۷,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری۷,۱۵۰ تومان۷,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری۷,۱۵۰ تومان۷,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری۷,۱۵۰ تومان۷,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری۷,۱۵۰ تومان۷,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری۷,۱۵۰ تومان۷,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۷,۰۰۰ تومان

میلگرد راد همدان - بروزرسانی :۰۹ /۰۳ /۱۳۹۹

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۸ A2 شاخه ۱۲ متری تومان۷,۷۲۵ تومان
میلگرد آجدار۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری تومان۷,۶۵۵ تومان
میلگرد آجدار۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۷,۴۷۵ تومان
میلگرد آجدار۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۷,۴۲۵ تومان
میلگرد آجدار۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۷,۴۲۵ تومان
میلگرد آجدار۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۷,۴۲۵ تومان
میلگرد آجدار۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۷,۴۲۵ تومان
میلگرد آجدار۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۷,۴۲۵ تومان
میلگرد آجدار۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۷,۴۵۵ تومان
میلگرد آجدار۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۷,۴۵۵ تومان
میلگرد آجدار۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۰ تومان

میلگرد روهینا اهواز - بروزرسانی :۰۹ /۰۳ /۱۳۹۹

اطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتر
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان

میلگرد زاگرس شهرکرد - بروزرسانی :۰۹ /۰۳ /۱۳۹۹

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان– تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان– تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۷,۳۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۷,۳۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۹متری تومان۷,۳۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۷,۳۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۷,۳۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۷,۳۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۷,۳۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۰ تومان

میلگرد فایکو ساری - بروزرسانی :۰۹ /۰۳ /۱۳۹۹

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریداطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتر
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۷,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۷,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۷,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۷,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۷,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۷,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۷,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان

میلگرد کاوه تیکمه داش - بروزرسانی :۰۹ /۰۳ /۱۳۹۹

ویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۸ A2 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۷,۴۷۰ تومان
میلگرد آجدار ۸ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۷,۶۲۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۷,۳۷۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۷,۴۷۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۷,۳۷۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۷,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۷,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۷,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۷,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۷,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۷,۲۵۰ تومان

میلگرد قزوین اشتهارد - بروزرسانی :۰۹ /۰۳ /۱۳۹۹

اطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتر
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۸ A2 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A2 شاخه ۱۲ متری تومان تومان

میلگرد هیربد اشتهارد - بروزرسانی :۰۹ /۰۳ /۱۳۹۹

اطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتر
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۸ A2 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
دریافت مشاوره رایگان
جهت استفاده از مشاوره رایگان شماره تلفن خود راوارد نمایید

ارسال
close-link