سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران

میلگرد ذوب آهن اصفهان - بروزرسانی :1399/6/5

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان– تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۷۰۰ تومان۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۷۰۰ تومان۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۷۰۰ تومان۹,۳۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۷۰۰ تومان۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۹,۶۰۰ تومان

میلگرد نیشابور خراسان - بروزرسانی :1399/6/5

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۷۰۰ تومان۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۷۰۰ تومان۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۷۰۰ تومان۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۷۰۰ تومان۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۷۰۰ تومان۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۷۰۰ تومان۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۷۰۰ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان

میلگرد فولاد کویر کاشان - بروزرسانی :-

اطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشترافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریداطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتر
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
کلاف آجدار ۸ A2 تومان تومان
کلاف آجدار ۸ A3 تومان تومان
کلاف آجدار ۱۰ A2 تومان تومان
کلاف آجدار ۱۰ A3 تومان تومان
کلاف آجدار ۱۲ A2 تومان تومان
کلاف آجدار ۱۲ A3 تومان تومان
کلاف آجدار ۱۴ A3 تومان تومان
کلاف آجدار ۱۶ A3 تومان تومان
میلگرد آجدار ۸ A2 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A2 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری۵,۱۳۰ تومان۵,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری۵,۱۳۰ تومان۵,۱۸۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۹متری تومان۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری۵,۱۳۰ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری۵,۱۳۰ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری۵,۱۳۰ تومان۴,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری۵,۰۰۰ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری۵,۰۰۰ تومان۴,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۳۶ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۴۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان

میلگرد فولاد عتیق آذر سهند (ابهر) - بروزرسانی :1399/6/5

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۸ A2 شاخه ۱۲ متری۱۰,۶۰۰ تومان۱۰,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری۹,۶۰۰ تومان۹,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A2 شاخه ۱۲ متری۹,۶۰۰ تومان۹,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۶۰۰ تومان۹,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A4 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۶۰۰ تومان۹,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A4 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۶۰۰ تومان۹,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A4 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۶۰۰ تومان۹,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۶۰۰ تومان۹,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۰۰۰ تومان۹,۸۰۰ تومان

آریان فولاد - بروزرسانی :1399/6/5

ویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریداطلاعات بیشتراطلاعات بیشتر
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۹,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A2 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۹,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۹,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۵۵۰ تومان۹,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۵۵۰ تومان۹,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۵۵۰ تومان۹,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۵۵۰ تومان۹,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۹,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان

میلگرد پرشین اشتهارد - بروزرسانی :1399/6/5

ویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۹,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۹,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۵۵۰ تومان۹,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۵۵۰ تومان۹,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۵۵۰ تومان۹,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۵۵۰ تومان۹,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۵۵۰ تومان۹,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۵۵۰ تومان۹,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۹,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۹,۵۵۰ تومان

میلگرد ظفربناب - بروزرسانی :1399/6/1

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۸ A2 شاخه ۱۲ متری تومان۹,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری تومان۹,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۹,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۰۶۰ تومان

میلگرد بافق یزد - بروزرسانی :1399/5/4

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۱۱,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۱۰,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۱۰,۲۸۰ تومان
میلگرد آجدار۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۰۰۰ تومان۱۰,۱۲۰ تومان
میلگرد آجدار۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۰۰۰ تومان۱۰,۱۲۰ تومان
میلگرد آجدار۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۰۰۰ تومان۱۰,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۰۰۰ تومان۱۰,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۰۰۰ تومان۱۰,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۰۰۰ تومان۱۰,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۰۰۰ تومان۱۰,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۰۰۰ تومان۱۰,۰۰۰ تومان

میلگرد شاهین بناب - بروزرسانی :1399/4/22

ویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۸ A2 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۱۰,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۱۰,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۱۰,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۴۰۰ تومان۱۰,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۴۰۰ تومان۱۰,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۴۰۰ تومان۱۰,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۴۰۰ تومان۱۰,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۶,۰۰۰ تومان

میلگرد آریا ذوب اشتهارد - بروزرسانی :1399/6/5

ویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۹,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۹,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۵۰۰ تومان۹,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۵۰۰ تومان۹,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۵۰۰ تومان۹,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۵۰۰ تومان۹,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۵۰۰ تومان۹,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۵۰۰ تومان۹,۵۵۰ تومان

میلگرد آناهیتا گیلان - بروزرسانی :1399/6/5

ویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۸ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۱۰,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۹,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۹,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۹,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۹,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۹,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۹,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۹,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۹,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۹,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۱۰,۵۰۰ تومان

میلگرد امیر کبیر - بروزرسانی :1399/6/3

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۷۰۰ تومان۹,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۶۰۰ تومان۹,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۳۵۰ تومان۹,۰۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۳۵۰ تومان۹,۰۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۳۵۰ تومان۹,۰۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۳۵۰ تومان۹,۰۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۳۵۰ تومان۹,۰۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۳۵۰ تومان۹,۰۵۰ تومان
میلگرد آجدار۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۳۵۰ تومان۹,۰۵۰ تومان
میلگرد آجدار۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۹,۰۵۰ تومان

میلگرد راد همدان - بروزرسانی :1399/6/5

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۸ A2 شاخه ۱۲ متری تومان۱۰,۱۸۵ تومان
میلگرد آجدار۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری تومان۹,۹۸۵ تومان
میلگرد آجدار۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۹,۷۳۵ تومان
میلگرد آجدار۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۹,۶۸۵ تومان
میلگرد آجدار۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۹,۶۸۵ تومان
میلگرد آجدار۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۹,۶۸۵ تومان
میلگرد آجدار۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۹,۶۸۵ تومان
میلگرد آجدار۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۹,۶۸۵ تومان
میلگرد آجدار۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۹,۷۱۵ تومان
میلگرد آجدار۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۹,۷۱۵ تومان
میلگرد آجدار۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۰ تومان

میلگرد روهینا اهواز - بروزرسانی :-

اطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتر
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان

میلگرد زاگرس شهرکرد - بروزرسانی :1399/6/5

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان– تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان– تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۹,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۹,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۹متری تومان۹,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۹,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۹,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۹,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۹,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۰ تومان

میلگرد فایکو ساری - بروزرسانی :1399/6/5

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان– تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۹,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۶۰۰ تومان۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۶۰۰ تومان۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۶۰۰ تومان۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۶۰۰ تومان۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۶۰۰ تومان۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۶۰۰ تومان۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۹,۵۰۰ تومان

میلگرد کاوه تیکمه داش - بروزرسانی :1399/6/1

ویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۸ A2 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۹,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۸ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۹,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۹,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۹,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۹,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۹,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۸,۴۰۰ تومان

میلگرد قزوین اشتهارد - بروزرسانی :-

اطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتر
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۸ A2 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A2 شاخه ۱۲ متری تومان تومان

میلگرد هیربد اشتهارد - بروزرسانی :-

اطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتر
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۸ A2 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان