سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران

میلگرد ذوب آهن اصفهان - بروزرسانی :1399/4/15

افزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۹,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۱۰,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۱۰,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۱۰۰ تومان۹,۸۶۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۱۰۰ تومان۹,۸۶۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۱۰۰ تومان۹,۸۳۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۱۰۰ تومان۹,۸۳۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۹,۸۳۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۹,۸۳۰ تومان

میلگرد نیشابور خراسان - بروزرسانی :1399/3/12

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۲۰۰ تومان۱۰,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۲۰۰ تومان۱۰,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۲۰۰ تومان۱۰,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۲۰۰ تومان۱۰,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۲۰۰ تومان۱۰,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۲۰۰ تومان۱۰,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۲۰۰ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان

میلگرد فولاد کویر کاشان - بروزرسانی :-621/1/-78

اطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشترافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریداطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتر
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
کلاف آجدار ۸ A2 تومان تومان
کلاف آجدار ۸ A3 تومان تومان
کلاف آجدار ۱۰ A2 تومان تومان
کلاف آجدار ۱۰ A3 تومان تومان
کلاف آجدار ۱۲ A2 تومان تومان
کلاف آجدار ۱۲ A3 تومان تومان
کلاف آجدار ۱۴ A3 تومان تومان
کلاف آجدار ۱۶ A3 تومان تومان
میلگرد آجدار ۸ A2 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A2 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری۵,۱۳۰ تومان۵,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری۵,۱۳۰ تومان۵,۱۸۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۹متری تومان۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری۵,۱۳۰ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری۵,۱۳۰ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری۵,۱۳۰ تومان۴,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری۵,۰۰۰ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری۵,۰۰۰ تومان۴,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۳۶ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۴۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان

میلگرد فولاد عتیق آذر سهند (ابهر) - بروزرسانی :1399/4/15

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۸ A2 شاخه ۱۲ متری۹,۸۰۰ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری۱۰,۲۰۰ تومان۱۰,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A2 شاخه ۱۲ متری۱۰,۲۰۰ تومان۱۰,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۱۰۰ تومان۹,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A4 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۱۰۰ تومان۹,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A4 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۰۰۰ تومان۹,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A4 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۰۰۰ تومان۹,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۰۰۰ تومان۹,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۰۰۰ تومان۹,۸۰۰ تومان

آریان فولاد - بروزرسانی :1399/4/21

افزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریداطلاعات بیشتراطلاعات بیشتر
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری۱۰,۱۰۰ تومان۱۰,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۱۱,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A2 شاخه ۱۲ متری۱۰,۱۰۰ تومان۱۰,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۱۰,۰۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۰۰۰ تومان۹,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۰۰۰ تومان۹,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۰۰۰ تومان۹,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۰۰۰ تومان۹,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۹,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان

میلگرد پرشین اشتهارد - بروزرسانی :1399/4/21

ویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۱۰,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۱۰,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۱۰۰ تومان۱۰,۰۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۱۰۰ تومان۱۰,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۱۰۰ تومان۱۰,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۱۰۰ تومان۱۰,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۱۰۰ تومان۱۰,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۱۰۰ تومان۱۰,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۱۰,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۱۰,۰۰۰ تومان

میلگرد ظفربناب - بروزرسانی :1399/2/30

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۸ A2 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۸۵۰ تومان
میلگرد آجدار۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۰۶۰ تومان

میلگرد بافق یزد - بروزرسانی :1399/4/10

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۸,۹۸۰ تومان
میلگرد آجدار۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۸,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۸,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۱۰۰ تومان۹,۹۲۰ تومان
میلگرد آجدار۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۱۰۰ تومان۹,۹۲۰ تومان
میلگرد آجدار۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۱۰۰ تومان۹,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۱۰۰ تومان۹,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۱۰۰ تومان۹,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۱۰۰ تومان۹,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۱۰۰ تومان۹,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری۶,۵۵۰ تومان۶,۴۰۰ تومان

میلگرد شاهین بناب - بروزرسانی :1399/2/22

ویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۸ A2 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۶,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۶,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۶,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری۶,۳۵۰ تومان۶,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری۶,۳۵۰ تومان۶,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری۶,۳۵۰ تومان۶,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری۶,۳۵۰ تومان۶,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۶,۰۰۰ تومان

میلگرد آریا ذوب اشتهارد - بروزرسانی :1399/4/15

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری۹,۲۵۰ تومان۸,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۲۵۰ تومان۸,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۰۰۰ تومان۱۰,۰۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۰۰۰ تومان۱۰,۰۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۰۰۰ تومان۱۰,۰۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۰۰۰ تومان۱۰,۰۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۰۰۰ تومان۱۰,۰۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۰۰۰ تومان۱۰,۰۵۰ تومان

میلگرد آناهیتا گیلان - بروزرسانی :1399/4/10

ویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۸ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۸,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۸,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۸,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۸,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۸,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۸,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۸,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۸,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۸,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۸,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۶,۳۵۰ تومان

میلگرد امیر کبیر - بروزرسانی :1399/4/21

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۳۵۰ تومان۱۰,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۲۵۰ تومان۱۰,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۱۰۰ تومان۱۰,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۱۰۰ تومان۱۰,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۱۰۰ تومان۱۰,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۱۰۰ تومان۱۰,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۱۰۰ تومان۱۰,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۱۰۰ تومان۱۰,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۱۰۰ تومان۱۰,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۱۰,۱۰۰ تومان

میلگرد راد همدان - بروزرسانی :1399/4/21

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۸ A2 شاخه ۱۲ متری تومان۱۰,۸۵۵ تومان
میلگرد آجدار۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری تومان۱۰,۷۳۵ تومان
میلگرد آجدار۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۱۰,۵۵۵ تومان
میلگرد آجدار۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۱۰,۵۰۵ تومان
میلگرد آجدار۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۱۰,۵۰۵ تومان
میلگرد آجدار۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۱۰,۵۰۵ تومان
میلگرد آجدار۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۱۰,۵۰۵ تومان
میلگرد آجدار۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۱۰,۵۰۵ تومان
میلگرد آجدار۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۱۰,۵۳۵ تومان
میلگرد آجدار۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۱۰,۵۳۵ تومان
میلگرد آجدار۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۰ تومان

میلگرد روهینا اهواز - بروزرسانی :-621/1/-78

اطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتر
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان

میلگرد زاگرس شهرکرد - بروزرسانی :1399/3/8

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان– تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان– تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۱۰,۰۸۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۱۰,۰۸۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۹متری تومان۱۰,۰۸۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۱۰,۰۸۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۱۰,۰۸۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۱۰,۰۸۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۱۰,۰۸۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۰ تومان

میلگرد فایکو ساری - بروزرسانی :1399/3/19

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریداطلاعات بیشتراطلاعات بیشتر
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان– تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان۱۰,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۱۰۰ تومان۱۰,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۱۰۰ تومان۱۰,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۱۰۰ تومان۱۰,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۱۰۰ تومان۱۰,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۱۰۰ تومان۱۰,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری۱۰,۱۰۰ تومان۱۰,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان

میلگرد کاوه تیکمه داش - بروزرسانی :1399/4/9

ویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۸ A2 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۸,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۸ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۹,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۸,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۹,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۹,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۹,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۹,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۹,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۹,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۹,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۸,۴۰۰ تومان

میلگرد قزوین اشتهارد - بروزرسانی :-621/1/-78

اطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتر
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۸ A2 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A2 شاخه ۱۲ متری تومان تومان

میلگرد هیربد اشتهارد - بروزرسانی :-621/1/-78

اطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتر
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۸ A2 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان