سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس - بروزرسانی :1399/1/24

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰/۴میل عرض۱۰۰۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰/۴میل عرض۱۲۵۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰/۵میل عرض۱۰۰۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰/۵میل عرض۱۲۵۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰/۶میل عرض۱۰۰۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰/۶میل عرض۱۲۵۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰/۷میل عرض۱۰۰۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰/۷میل عرض۱۲۵۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰/۸میل عرض۱۰۰۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰/۸میل عرض۱۲۵۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰/۹میل عرض۱۰۰۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰/۹میل عرض۱۲۵۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۱ میل عرض۱۰۰۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۱ میل عرض۱۲۵۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۱/۲۰میل عرض۱۰۰۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۱/۲۰میل عرض۱۲۵۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۱/۲۵میل عرض۱۰۰۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۱/۲۵میل عرض۱۲۵۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۱/۵میل عرض۱۰۰۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۱/۵میل عرض۱۲۵۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۲میل عرض۱۰۰۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۲میل عرض۱۲۵۰۱ تومان– تومان

ورق گالوانیزه تاراز - بروزرسانی :1399/1/24

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ورق گالوانیزه تاراز ۰/۴میل عرض۱۰۰۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه تاراز ۰/۴میل عرض۱۲۵۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه تاراز ۰/۵ میل عرض۱۰۰۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه تاراز ۰/۵میل عرض ۱۲۵۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه تاراز ۰/۶میل عرض ۱۰۰۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه تاراز ۰/۶میل عرض ۱۲۵۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه تاراز ۰/۷میل عرض ۱۰۰۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه تاراز ۰/۷میل عرض ۱۲۵۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه تاراز ۰/۸میل عرض۱۰۰۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه تاراز ۰/۸میل عرض۱۲۵۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه تاراز ۰/۹میل عرض۱۰۰۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه تاراز ۰/۹میل عرض۱۲۵۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه تاراز ۱ میل عرض۱۰۰۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه تاراز ۱ میل عرض۱۲۵۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه تاراز ۱/۲۰میل عرض۱۰۰۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه تاراز ۱/۲۰میل عرض۱۲۵۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه تاراز ۱/۲۵میل عرض۱۰۰۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه تاراز ۱/۲۵میل عرض۱۲۵۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه تاراز ۱/۵میل عرض۱۰۰۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه تاراز ۱/۵میل عرض۱۲۵۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه تاراز ۲میل عرض۱۰۰۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه تاراز ۲میل عرض۱۲۵۰۱ تومان– تومان

ورق گالوانیزه شهر کرد - بروزرسانی :1399/1/24

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ورق گالوانیزه شهرکرد ۰/۴میل عرض۱۰۰۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه شهرکرد ۰/۴میل عرض۱۲۵۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه شهرکرد ۰/۵میل عرض۱۰۰۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه شهرکرد ۰/۵میل عرض۱۲۵۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه شهرکرد ۰/۶میل عرض۱۰۰۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه شهرکرد ۰/۶میل عرض۱۲۵۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه شهرکرد ۰/۷میل عرض۱۰۰۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه شهرکرد ۰/۷میل عرض۱۲۵۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه شهرکرد ۰/۸میل عرض۱۰۰۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه شهرکرد ۰/۸میل عرض۱۲۵۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه شهرکرد ۰/۹میل عرض۱۰۰۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه شهرکرد ۰/۹میل عرض۱۲۵۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه شهرکرد ۱ میل عرض۱۰۰۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه شهرکرد ۱ میل عرض۱۲۵۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه شهرکرد ۱/۲۰میل عرض۱۰۰۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه شهرکرد ۱/۲۰میل عرض۱۲۵۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه شهرکرد ۱/۲۵میل عرض۱۰۰۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه شهرکرد ۱/۲۵میل عرض۱۲۵۰۸,۴۰۰ تومان۸,۳۰۰ تومان
ورق گالوانیزه شهرکرد ۱/۵میل عرض۱۰۰۰۸,۹۰۰ تومان۸,۸۰۰ تومان
ورق گالوانیزه شهرکرد ۱/۵میل عرض۱۲۵۰۸,۸۰۰ تومان۸,۷۰۰ تومان
ورق گالوانیزه شهرکرد ۲میل عرض۱۰۰۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه شهرکرد ۲میل عرض۱۲۵۰۱ تومان– تومان

 

ورق گالوانیزه کاشان - بروزرسانی :1399/1/24

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریداطلاعات بیشترافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ورق گالوانیزه کاشان ۰/۴میل عرض ۱۰۰۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰/۴میل عرض ۱۲۵۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰/۵میل عرض ۱۰۰۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰/۵میل عرض ۱۲۵۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰/۶میل عرض ۱۰۰۰ تومان تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰/۶میل عرض ۱۲۵۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰/۷میل عرض ۱۰۰۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰/۷میل عرض ۱۲۵۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰/۸میل عرض ۱۰۰۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰/۸میل عرض ۱۲۵۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰/۹میل عرض ۱۰۰۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰/۹میل عرض ۱۲۵۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۱ میل عرض ۱۰۰۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۱ میل عرض ۱۲۵۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۱/۲۰میل عرض ۱۰۰۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۱/۲۰میل عرض ۱۲۵۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۱/۲۵میل عرض ۱۰۰۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۱/۲۵میل عرض ۱۲۵۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۱/۵میل عرض ۱۰۰۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۱/۵میل عرض ۱۲۵۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۲میل عرض ۱۰۰۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۲میل عرض ۱۲۵۰۱ تومان– تومان

ورق گالوانیزه چینی - بروزرسانی :1399/1/24

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ورق گالوانیزه چینی ۲/۵ میل عرض ۱۰۰۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه چینی ۲/۵ میل عرض ۱۲۵۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه چینی ۳ میل عرض ۱۰۰۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه چینی ۳ میل عرض ۱۲۵۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه چینی ۴ میل عرض ۱۰۰۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه چینی ۴ میل عرض ۱۲۵۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه چینی ۵ میل عرض ۱۰۰۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه چینی ۵ میل عرض ۱۲۵۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه چینی ۶ میل عرض ۱۰۰۰۱ تومان– تومان
ورق گالوانیزه چینی ۶ میل عرض ۱۲۵۰۱ تومان– تومان