ورق گالوانیزه هفت الماس- بروزرسانی :۱۳۹۷/۱۰/۱۶    ساعت ۱۷:۳۰
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
0/40 میل Roll عرض mm 1000 ۱۰۹,۶۰۰ ۱۰۸,۵۰۰
0/40 میل Roll عرض mm 1250 ۱۰۹,۶۰۰ ۱۰۸,۵۰۰
0/50 میل Roll عرض mm 1000 ۱۰۱,۰۰۰ ۱۰۰,۵۰۰
0/50 میل Roll عرض mm 1250 ۱۰۱,۰۰۰ ۱۰۰,۵۰۰
0/60 میل Roll عرض mm 1000 ۷۸,۰۰۰ ۷۷,۲۰۰
0/60 میل Roll عرض mm 1250 ۷۸,۰۰۰ ۷۷,۲۰۰
0/70 میل Roll عرض mm 1000 ۷۸,۰۰۰ ۷۷,۲۰۰
0/70 میل Roll عرض mm 1250 ۷۸,۰۰۰ ۷۷,۲۰۰
0/80 میل Roll عرض mm 1000 ۷۷,۸۰۰ ۷۷,۰۰۰
0/80 میل Roll عرض mm 1250 ۷۷,۸۰۰ ۷۷,۰۰۰
0/90 میل Roll عرض mm 1000 ۷۷,۸۰۰ ۷۷,۰۰۰
0/90 میل Roll عرض mm 1250 ۷۷,۸۰۰ ۷۷,۰۰۰
1/00 میل Roll عرض mm 1000 ۷۷,۵۰۰ ۷۶,۸۰۰
1/00 میل Roll عرض mm 1250 ۷۷,۵۰۰ ۷۶,۸۰۰
1/25 میل Roll عرض mm 1000 ۷۷,۵۰۰ ۷۶,۸۰۰
1/25 میل Roll عرض mm 1250 ۷۷,۵۰۰ ۷۶,۸۰۰
1/50 میل Roll عرض mm 1000 ۷۷,۵۰۰ ۷۶,۸۰۰
1/50 میل Roll عرض mm 1250 ۷۷,۵۰۰ ۷۶,۸۰۰
2/00 میل Roll عرض mm 1000 ۷۵,۰۰۰ ۷۴,۲۰۰
2/00 میل Roll عرض mm 1250 ۷۵,۰۰۰ ۷۴,۲۰۰
2/50 میل Roll عرض mm 1000 ۷۴,۰۰۰ ۷۳,۵۰۰
2/50 میل Roll عرض mm 1250 ۷۴,۰۰۰ ۷۳,۵۰۰
ورق گالوانیزه برشی کاشان:۱۳۹۷/۱۰/۱۶    ساعت ۱۷:۳۱
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
0/40 میل Roll عرض mm 1000 ۱۱۵,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰
0/40 میل Roll عرض mm 1250 ۱۱۵,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰
0/50 میل Roll عرض mm 1000 ۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۹,۰۰۰
0/50 میل Roll عرض mm 1250 ۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۹,۰۰۰
0/60 میل Roll عرض mm 1000 ۸۰,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰
0/60 میل Roll عرض mm 1250 ۸۰,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰
0/70 میل Roll عرض mm 1000 ۸۰,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰
0/70 میل Roll عرض mm 1250 ۸۰,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰