ورق گالوانیزه هفت الماس- بروزرسانی :۱۳۹۷/۹/۱۹    ساعت ۱۷:۱۷
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
0/40 میل Roll عرض mm 1000 ۱۰۹,۶۰۰ ۱۰۸,۵۰۰
0/40 میل Roll عرض mm 1250 ۱۰۹,۶۰۰ ۱۰۸,۵۰۰
0/50 میل Roll عرض mm 1000 ۱۰۱,۰۰۰ ۱۰۰,۵۰۰
0/50 میل Roll عرض mm 1250 ۱۰۱,۰۰۰ ۱۰۰,۵۰۰
0/60 میل Roll عرض mm 1000 ۹۰,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰
0/60 میل Roll عرض mm 1250 ۹۰,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰
0/70 میل Roll عرض mm 1000 ۸۹,۵۰۰ ۸۸,۵۰۰
0/70 میل Roll عرض mm 1250 ۸۹,۵۰۰ ۸۸,۵۰۰
0/80 میل Roll عرض mm 1000 ۸۵,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰
0/80 میل Roll عرض mm 1250 ۸۵,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰
0/90 میل Roll عرض mm 1000 ۸۴,۵۰۰ ۸۳,۵۰۰
0/90 میل Roll عرض mm 1250 ۸۴,۵۰۰ ۸۳,۵۰۰
1/00 میل Roll عرض mm 1000 ۸۲,۵۰۰ ۸۱,۵۰۰
1/00 میل Roll عرض mm 1250 ۸۲,۵۰۰ ۸۱,۵۰۰
1/25 میل Roll عرض mm 1000 ۸۲,۵۰۰ ۸۱,۵۰۰
1/25 میل Roll عرض mm 1250 ۸۲,۵۰۰ ۸۱,۵۰۰
1/50 میل Roll عرض mm 1000 ۸۱,۰۰۰ ۸۰,۲۰۰
1/50 میل Roll عرض mm 1250 ۸۱,۰۰۰ ۸۰,۲۰۰
2/00 میل Roll عرض mm 1000 ۸۵,۰۰۰ ۸۴,۳۰۰
2/00 میل Roll عرض mm 1250 ۸۵,۰۰۰ ۸۴,۳۰۰
2/50 میل Roll عرض mm 1000 ۸۸,۰۰۰ ۸۷,۰۰۰
2/50 میل Roll عرض mm 1250 ۸۸,۰۰۰ ۸۷,۰۰۰
ورق گالوانیزه برشی کاشان:۱۳۹۷/۹/۱۹    ساعت ۱۷:۱۷
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
0/40 میل Roll عرض mm 1000 ۱۱۵,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰
0/40 میل Roll عرض mm 1250 ۱۱۵,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰
0/50 میل Roll عرض mm 1000 ۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۹,۰۰۰
0/50 میل Roll عرض mm 1250 ۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۹,۰۰۰
0/60 میل Roll عرض mm 1000 ۸۹,۵۰۰ ۸۸,۸۰۰
0/60 میل Roll عرض mm 1250 ۸۹,۵۰۰ ۸۸,۷۰۰
0/70 میل Roll عرض mm 1000 ۸۹,۵۰۰ ۸۸,۸۰۰
0/70 میل Roll عرض mm 1250 ۸۹,۵۰۰ ۸۸,۷۰۰