ورق روغنی وارداتی MMK - بروزرسانی :۱۳۹۷/۸/۷    ساعت ۱۲:۱۲
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
0/40 میل Roll عرض mm 1000 ۳۳,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰
0/40 میل Roll عرض mm 1250 ۳۳,۶۰۰ ۳۲,۸۰۰
0/50 میل Roll عرض mm 1000 ۳۳,۵۰۰ ۳۲,۸۰۰
0/50 میل Roll عرض mm 1250 ۳۳,۲۰۰ ۳۲,۵۰۰
0/60 میل Roll عرض mm 1000 ۳۳,۳۰۰ ۳۲,۴۰۰
0/60 میل Roll عرض mm 1250 ۳۳,۱۰۰ ۳۲,۵۰۰
0/70 میل Roll عرض mm 1000 ۳۳,۲۰۰ ۳۲,۵۰۰
0/70 میل Roll عرض mm 1250 ۳۳,۵۰۰ ۳۲,۸۰۰
0/80 میل Roll عرض mm 1000 ۳۳,۴۰۰ ۳۲,۸۰۰
0/80 میل Roll عرض mm 1250 ۳۳,۴۰۰ ۳۲,۸۰۰
0/90 میل Roll عرض mm 1000 ۳۳,۵۰۰ ۳۲,۸۰۰
0/90 میل Roll عرض mm 1250 ۳۳,۵۰۰ ۳۲,۸۰۰
1/00 میل Roll عرض mm 1000 ۳۴,۰۰۰ ۳۳,۳۰۰
1/00 میل Roll عرض mm 1250 ۳۴,۰۰۰ ۳۳,۳۰۰
1/25 میل Roll عرض mm 1000 ۳۵,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰
1/25 میل Roll عرض mm 1250 ۳۵,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰
1/50 میل Roll عرض mm 1000 ۳۴,۳۰۰ ۳۳,۳۰۰
1/50 میل Roll عرض mm 1250 ۳۴,۲۰۰ ۳۳,۲۰۰
ورق روغنی هفت الماس - بروزرسانی :۱۳۹۷/۹/۱۹    ساعت ۱۷:۱۶
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
0/40 میل Roll عرض mm 1000 ۹۱,۰۰۰ ۸۸,۵۰۰
0/40 میل Roll عرض mm 1250 ۹۱,۰۰۰ ۸۸,۵۰۰
0/50 میل Roll عرض mm 1000 ۸۹,۰۰۰ ۸۷,۵۰۰
0/50 میل Roll عرض mm 1250 ۸۹,۰۰۰ ۸۷,۵۰۰
0/60 میل Roll عرض mm 1000 ۸۶,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
0/60 میل Roll عرض mm 1250 ۸۶,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
0/70 میل Roll عرض mm 1000 ۸۲,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰
0/70 میل Roll عرض mm 1250 ۸۲,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰
0/80 میل Roll عرض mm 1000 ۸۲,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰
0/80 میل Roll عرض mm 1250 ۸۲,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰
0/90 میل Roll عرض mm 1000 ۸۰,۵۰۰ ۷۹,۵۰۰
0/90 میل Roll عرض mm 1250 ۸۰,۵۰۰ ۷۹,۵۰۰
1/00 میل Roll عرض mm 1000 ۷۲,۰۰۰ ۷۰,۵۰۰
1/00 میل Roll عرض mm 1250 ۷۲,۰۰۰ ۷۰,۵۰۰
1/25 میل Roll عرض mm 1000 ۶۹,۵۰۰ ۳۲,۷۰۰
1/25 میل Roll عرض mm 1250 ۶۹,۵۰۰ ۶۸,۵۰۰
1/50 میل Roll عرض mm 1000 ۶۹,۵۰۰ ۶۸,۵۰۰
1/50 میل Roll عرض mm 1250 ۶۹,۵۰۰ ۶۸,۵۰۰
2/00 میل Roll عرض mm 1000 ۷۰,۰۰۰ ۶۹,۲۰۰
2/00 میل Roll عرض mm 1250 ۷۰,۰۰۰ ۶۹,۲۰۰