ورق روغنی وارداتی MMK - بروزرسانی :۱۳۹۷/۸/۷    ساعت ۱۲:۱۲
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
0/40 میل Roll عرض mm 1000 ۳۳,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰
0/40 میل Roll عرض mm 1250 ۳۳,۶۰۰ ۳۲,۸۰۰
0/50 میل Roll عرض mm 1000 ۳۳,۵۰۰ ۳۲,۸۰۰
0/50 میل Roll عرض mm 1250 ۳۳,۲۰۰ ۳۲,۵۰۰
0/60 میل Roll عرض mm 1000 ۳۳,۳۰۰ ۳۲,۴۰۰
0/60 میل Roll عرض mm 1250 ۳۳,۱۰۰ ۳۲,۵۰۰
0/70 میل Roll عرض mm 1000 ۳۳,۲۰۰ ۳۲,۵۰۰
0/70 میل Roll عرض mm 1250 ۳۳,۵۰۰ ۳۲,۸۰۰
0/80 میل Roll عرض mm 1000 ۳۳,۴۰۰ ۳۲,۸۰۰
0/80 میل Roll عرض mm 1250 ۳۳,۴۰۰ ۳۲,۸۰۰
0/90 میل Roll عرض mm 1000 ۳۳,۵۰۰ ۳۲,۸۰۰
0/90 میل Roll عرض mm 1250 ۳۳,۵۰۰ ۳۲,۸۰۰
1/00 میل Roll عرض mm 1000 ۳۴,۰۰۰ ۳۳,۳۰۰
1/00 میل Roll عرض mm 1250 ۳۴,۰۰۰ ۳۳,۳۰۰
1/25 میل Roll عرض mm 1000 ۳۵,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰
1/25 میل Roll عرض mm 1250 ۳۵,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰
1/50 میل Roll عرض mm 1000 ۳۴,۳۰۰ ۳۳,۳۰۰
1/50 میل Roll عرض mm 1250 ۳۴,۲۰۰ ۳۳,۲۰۰
ورق روغنی هفت الماس - بروزرسانی :۱۳۹۷/۱۰/۱۶    ساعت ۱۷:۳۰
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
0/40 میل Roll عرض mm 1000 ۷۲,۰۰۰ ۷۱,۰۰۰
0/40 میل Roll عرض mm 1250 ۷۲,۰۰۰ ۷۱,۰۰۰
0/50 میل Roll عرض mm 1000 ۶۸,۵۰۰ ۶۸,۰۰۰
0/50 میل Roll عرض mm 1250 ۶۸,۵۰۰ ۶۸,۰۰۰
0/60 میل Roll عرض mm 1000 ۶۴,۵۰۰ ۶۳,۸۰۰
0/60 میل Roll عرض mm 1250 ۶۴,۵۰۰ ۶۳,۸۰۰
0/70 میل Roll عرض mm 1000 ۶۴,۰۰۰ ۶۳,۲۰۰
0/70 میل Roll عرض mm 1250 ۶۴,۰۰۰ ۶۳,۲۰۰
0/80 میل Roll عرض mm 1000 ۶۴,۰۰۰ ۶۳,۲۰۰
0/80 میل Roll عرض mm 1250 ۶۴,۰۰۰ ۶۳,۲۰۰
0/90 میل Roll عرض mm 1000 ۶۳,۸۰۰ ۶۳,۰۰۰
0/90 میل Roll عرض mm 1250 ۶۳,۸۰۰ ۶۳,۰۰۰
1/00 میل Roll عرض mm 1000 ۶۲,۵۰۰ ۶۱,۵۰۰
1/00 میل Roll عرض mm 1250 ۶۲,۵۰۰ ۶۱,۵۰۰
1/25 میل Roll عرض mm 1000 ۶۲,۰۰۰ ۳۲,۷۰۰
1/25 میل Roll عرض mm 1250 ۶۲,۰۰۰ ۶۱,۰۰۰
1/50 میل Roll عرض mm 1000 ۶۲,۰۰۰ ۶۱,۰۰۰
1/50 میل Roll عرض mm 1250 ۶۲,۰۰۰ ۶۱,۰۰۰
2/00 میل Roll عرض mm 1000 ۶۱,۰۰۰ ۵۹,۸۰۰
2/00 میل Roll عرض mm 1250 ۶۱,۰۰۰ ۵۹,۸۰۰