فولاد البرز غرب - بروزرسانی :۱۳۹۷/۱۰/۱۵    ساعت ۱۷:۳۴
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
80 UNP شاخه 12,6 متری ۳۸,۵۰۰ ۳۷,۵۰۰
100 UNP شاخه 12,6 متری ۳۸,۵۰۰ ۳۷,۵۰۰
120 UNP شاخه 12,6 متری ۳۸,۵۰۰ ۳۷,۵۰۰
140 UNP شاخه 12,6 متری ۳۸,۵۰۰ ۳۷,۵۰۰
160 UNP شاخه 12,6 متری ۳۸,۵۰۰ ۳۷,۵۰۰
ناودانی شکفته مشهد - بروزرسانی :۱۳۹۷/۱۰/۱۵    ساعت ۱۷:۳۴
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
60 UNP سبک شاخه 6 متری ۳۹,۵۰۰ ۳۸,۱۰۰
80 UNP سبک شاخه 6 متری ۳۹,۵۰۰ ۳۸,۰۰۰
80 UNP استاندارد شاخه 6متری ۳۹,۵۰۰ ۳۸,۰۰۰
100 UNP سبک شاخه 6 متری ۳۹,۵۰۰ ۳۸,۰۰۰
120 UNP سبک شاخه 6 متری ۳۹,۵۰۰ ۳۸,۰۰۰
140 UNP سبک شاخه 6 متری ۳۹,۵۰۰ ۳۸,۰۰۰
160 UNP سبک شاخه 6 متری ۳۹,۵۰۰ ۳۸,۰۰۰
ناودانی ناب تبریز - بروزرسانی :۱۳۹۷/۱۰/۱۵    ساعت ۱۷:۳۳
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
80 UNP شاخه 12،6 متری ۳۹,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰
100 UNP شاخه 12،6 متری ۳۹,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰
120 UNP شاخه 12،6 متری ۳۹,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰
140 UNP شاخه 12،6 متری ۳۹,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰
160 UNP شاخه 12،6 متری ۳۹,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰
ناودانی جویانورد - بروزرسانی :۱۳۹۷/۱۰/۱۵    ساعت ۱۷:۳۳
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
60 UNP سبک شاخه 6 متری ۳۹,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰
60 UNP استاندارد شاخه 6متری ۳۸,۵۰۰ ۳۷,۵۰۰
80 UNP سبک شاخه 6 متری ۳۹,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰
80 UNP استاندارد شاخه 6متری ۳۹,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰
100 UNP سبک شاخه 6 متری ۳۹,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰
100 UNP استانداردشاخه 6متری ۳۸,۵۰۰ ۳۸,۰۰۰
ناودانی متفرقه - بروزرسانی :۱۳۹۷/۱۰/۱۵    ساعت ۱۷:۳۲
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
60 سبک 6 متری دهشیر یزد ۳۸,۵۰۰ ۳۷,۵۰۰
80 استاندارد 6 متری نورد سجاد ۳۹,۰۰۰ ۳۸,۵۰۰
100استاندارد 6متری آریان فولاد ۳۸,۸۰۰ ۳۸,۰۰۰
100 استاندارد 6 متری فولاد فراد ۳۸,۵۰۰ ۳۸,۰۰۰
120استاندارد 6متری دهشیر یزد ۳۸,۵۰۰ ۳۷,۵۰۰
160استاندارد 12متری ذوب آهن ۳۸,۵۰۰ ۳۷,۵۰۰