ناودانی کارخانه فولاد البرز غرب
بروز رسانی :: 1397/9/19    ساعت 17:19
کدنامسایزقیمت کارخانهقیمت تهرانجزئیات
6001ناودانی 8 استاندارد839,00040,000
6002ناودانی 10 استاندارد1039,00040,000
6003ناودانی 12 استاندارد1239,00040,000
6004ناودانی 14 استاندارد1439,00040,000
6005ناودانی 16 استاندارد1639,00040,000
ناودانی کارخانه شکفته مشهد
بروز رسانی :: 1397/9/19    ساعت 17:18
کدنامسایزقیمت کارخانهقیمت تهرانجزئیات
6006ناودانی 6 سبک شش متر637,00038,400
6007ناودانی 8 سبک شش متر837,00038,400
6008ناودانی 8 استاندارد شش متر6تماس بگیریدتماس بگیرید
6009ناودانی 10 سبک1037,00038,400
6010ناودانی 12 سبک1237,00038,400
6011ناودانی 14 سبک1437,00038,400
ناودانی کارخانه فولاد ناب تبریز
بروز رسانی ::    ساعت 17:17
کدنامسایزقیمت کارخانهقیمت تهرانجزئیات
6012ناودانی 8 استاندارد839,60041,000
6013ناودانی 10 استاندارد10تماس بگیریدتماس بگیرید
6014ناودانی 12 استاندارد1239,60041,000
6015ناودانی 14 استاندارد1439,60041,000
6016ناودانی 16 استاندارد16تماس بگیریدتماس بگیرید
ناودانی کارخانه جویانورد فولاد تهران
بروز رسانی :: 1397/9/17    ساعت 14:46
کدنامسایزقیمت کارخانهقیمت تهرانجزئیات
6017ناودانی 8 سبک شش متر8تماس بگیرید40,500
6018ناودانی 8 سنگین شش متر839,50040,500
6019ناودانی 8 سنگین دوازده متر841,00042,000
6020ناودانی 8 سبک دوازده متر8تماس بگیریدتماس بگیرید
6021ناودانی 10 سبک شش متر1039,50040,500
6022ناودانی 10 سنگین شش متر10تماس بگیرید43,000
6023ناودانی 10 سبک دوازده متر1041,00042,000
6024ناودانی 10 سنگین دوازده متر10تماس بگیریدتماس بگیرید
6025ناودانی 6 سبک شش متر6تماس بگیریدتماس بگیرید
6026ناودانی 6 سنگین شش متر6تماس بگیریدتماس بگیرید
ناودانی کارخانه فایکو
بروز رسانی :: 1397/9/17    ساعت 14:46
کدنامسایزقیمت کارخانهقیمت تهرانجزئیات
6027ناودانی 14 سبک1435,50036,500
6028ناودانی 14 سنگین14تماس بگیرید38,000
6029ناودانی 16 سبک1636,50037,000
6030ناودانی 16 سنگین1636,50037,400
6031ناودانی 18 سبک1836,00036,800
6032ناودانی 18 سنگین1835,50036,500
6033ناودانی 20 سبک2035,50036,500
6034ناودانی 20 سنگین20تماس بگیریدتماس بگیرید
ناودانی سبک روس
بروز رسانی :: 1397/9/19    ساعت
کدنامسایزقیمت کارخانهقیمت تهرانجزئیات
6035ناودانی 18 سبک1835,50036,500
6036ناودانی 20 سبک20تماس بگیرید38,000
6037ناودانی 22 سبک2236,50037,000
6038ناودانی 24 سبک2436,50037,400
6039ناودانی 30 سبک3036,00036,800