میلگرد فولاد کویر کاشان - بروزرسانی :۱۳۹۷/۸/۱۰    ساعت ۰۷:۰۱
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
12 ساده شاخه 12 متری ۲۱,۵۰۰ ۲۰,۰۰۰
14 ساده شاخه 12 متری ۲۲,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰
16 ساده شاخه 12 متری ۲۳,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰
18 ساده شاخه 12 متری ۲۴,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰
20 ساده شاخه 12 متری ۲۵,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰
22 ساده شاخه 12 متری ۲۶,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰
23 ساده شاخه 12 متری ۲۷,۰۰۰ ۲۶,۰۰۰
25 ساده شاخه 12 متری ۲۸,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰
26 ساده شاخه 12 متری ۲۹,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰
28 ساده شاخه 12 متری ۳۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰
30 ساده شاخه 12 متری ۳۱,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰
32 ساده شاخه 12 متری ۳۲,۰۰۰ ۳۱,۰۰۰
34 ساده شاخه 12 متری ۳۳,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰
36 ساده شاخه 12 متری ۳۴,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰
38 ساده شاخه 12 متری ۳۵,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰
40 ساده شاخه 12 متری ۳۶,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰
45 ساده شاخه 12 متری ۳۷,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰
50 ساده شاخه 12 متری ۳۸,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰