میلگرد ذوب آهن - بروزرسانی :۱۳۹۷/۱۱/۱    ساعت ۱۴:۴۷
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
12 آجدار A3 شاخه 12 متری ۳۹,۰۰۰ ۰
14 آجدار A3 شاخه 12 متری ۳۷,۷۰۰ ۳۶,۵۰۰
18 آجدار A3 شاخه 12 متری ۳۶,۵۰۰ ۳۵,۶۰۰
20 آجدار A3 شاخه 12 متری ۳۷,۵۰۰ ۳۶,۴۰۰
22 آجدار A3 شاخه 12 متری ۳۵,۵۰۰ ۳۴,۵۰۰
25 آجدار A3 شاخه 12 متری ۳۶,۵۰۰ ۳۶,۵۰۰
28 آجدار A3 شاخه 12 متری ۳۵,۰۰۰ ۳۴,۵۰۰
32 آجدار A3 شاخه 12 متری ۳۵,۵۰۰ ۳۴,۵۰۰
میلگرد فایکو ساری :۱۳۹۷/۱۱/۱    ساعت ۱۴:۴۸
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
12 آجدار A3 شاخه 12 متری ۳۶,۸۰۰ ۳۶,۰۰۰
14 آجدار A3 شاخه 12 متری ۳۵,۳۰۰ ۳۵,۰۰۰
16 آجدار A3 شاخه 12 متری ۳۵,۳۰۰ ۳۵,۰۰۰
18 آجدار A3 شاخه 12 متری ۳۵,۳۰۰ ۳۵,۰۰۰
20 آجدار A3 شاخه 12 متری ۳۵,۳۰۰ ۳۵,۰۰۰
22 آجدار A3 شاخه 12 متری ۳۵,۳۰۰ ۳۵,۰۰۰
25 آجدار A3 شاخه 12 متری ۳۵,۳۰۰ ۳۵,۰۰۰
28 آجدار A3 شاخه 12 متری ۳۵,۳۰۰ ۰
32 آجدار A3 شاخه 12 متری ۳۵,۳۰۰ ۳۵,۰۰۰
میلگرد آرین فولاد اشتهارد :۱۳۹۷/۱۱/۱    ساعت ۱۴:۴۹
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد هیربد اشتهارد :۱۳۹۷/۸/۹    ساعت ۱۴:۵۲
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
8 آجدار A2 شاخه 12 متری ۳۱,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰
10 آجدار A2 شاخه 12 متری ۳۲,۰۰۰ ۳۱,۰۰۰
12 آجدار A3 شاخه 12 متری ۳۳,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰
14 آجدار A3 شاخه 12 متری ۳۴,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰
16 آجدار A3 شاخه 12 متری ۳۵,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰
18 آجدار A3 شاخه 12 متری ۳۶,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰
20 آجدار A3 شاخه 12 متری ۳۷,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰
22 آجدار A3 شاخه 12 متری ۳۸,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰
25 آجدار A3 شاخه 12 متری ۳۹,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰
28 آجدار A3 شاخه 12 متری ۴۰,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰
32 آجدار A3 شاخه 12 متری ۴۱,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰
میلگرد نیشابور خراسان :۱۳۹۷/۱۱/۱    ساعت ۱۴:۴۹
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
14 آجدار A3 شاخه 12 متری ۳۶,۲۰۰ ۳۵,۳۰۰
16 آجدار A3 شاخه 12 متری ۳۶,۲۰۰ ۳۵,۳۰۰
18 آجدار A3 شاخه 12 متری ۳۶,۲۰۰ ۳۵,۳۰۰
20 آجدار A3 شاخه 12 متری ۳۶,۲۰۰ ۳۵,۳۰۰
22 آجدار A3 شاخه 12 متری ۳۶,۲۰۰ ۳۵,۳۰۰
25 آجدار A3 شاخه 12 متری ۳۶,۲۰۰ ۳۵,۳۰۰
28 آجدار A3 شاخه 12 متری ۳۶,۲۰۰ ۳۵,۳۰۰
میلگرد آریا ذوب اشتهارد :۱۳۹۷/۱۱/۱    ساعت ۱۴:۵۰
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
10 آجدار A2 شاخه 12 متری ۳۶,۰۰۰ ۳۵,۴۰۰
12 آجدار A3 شاخه 12 متری ۳۵,۰۰۰ ۳۵,۴۰۰
14 آجدار A3 شاخه 12 متری ۳۴,۸۰۰ ۳۵,۱۰۰
16 آجدار A3 شاخه 12 متری ۳۴,۸۰۰ ۳۵,۱۰۰
18 آجدار A3 شاخه 12 متری ۳۴,۸۰۰ ۳۵,۱۰۰
20 آجدار A3 شاخه 12 متری ۳۴,۸۰۰ ۳۵,۱۰۰
22 آجدار A3 شاخه 12 متری ۳۴,۸۰۰ ۰
25 آجدار A3 شاخه 12 متری ۳۴,۸۰۰ ۰