سایز نبشی را انتخاب کنید

کارخانه سازنده نبشی را انتخاب کنید

نبشی کارخانه آریان فولاد
بروز رسانی :: 1397/9/19    ساعت 17:23
کدنامسایزقیمت کارخانهقیمت تهرانجزئیات
3001نبشی 3*40*406 متری37,00037,800
3002نبشی 4*40*406 متری36,80037,600
3003نبشی 4*50*506 متری36,50037,400
3004نبشی 5*50*506 متریتماس بگیریدتماس بگیرید
3005نبشی 6*60*606 متری36,50037,400
3006نبشی 8*80*806 متری36,50037,400
3007نبشی 10*100*1006 متریتماس بگیریدتماس بگیرید
3008نبشی 12*120*1206 متری36,50037,400
3009نبشی 8*80*8012 متری36,50037,400
3010نبشی 10*100*10012 متریتماس بگیریدتماس بگیرید
3011نبشی 12*120*12012 متریتماس بگیریدتماس بگیرید
نبشی کارخانه فولاد تهران
بروز رسانی :: 1397/9/17    ساعت 14:49
کدنامسایزقیمت کارخانهقیمت تهرانجزئیات
3012نبشی 3*40*406 متریتماس بگیریدتماس بگیرید
3013نبشی 4*50*506 متری40,00041,000
3014نبشی 7*80*806 متری40,00041,000
3015نبشی 7*80*8012 متریتماس بگیریدتماس بگیرید
3016نبشی 8*80*806 متری40,00041,000
3017نبشی 8*80*8012 متریتماس بگیریدتماس بگیرید
3018نبشی 5*70*706 متری40,00041,000
3019نبشی 6*70*706 متری40,00041,000
3020نبشی 7*70*706 متریتماس بگیریدتماس بگیرید
نبشی کارخانه فولاد ناب تبریز
بروز رسانی :: 1397/9/19    ساعت 17:22
کدنامسایزقیمت کارخانهقیمت تهرانجزئیات
3023نبشی 3*30*306 متری39,80041,000
3024نبشی 3*40*406 متری39,40041,000
3025نبشی 4*40*406 متری40,30043,000
3026نبشی3*50*5012 متری39,60041,000
3027نبشی4*50*506 متری39,60041,000
3028نبشی5*50*506 متری40,60043,000
3029نبشی4*60*606 متری39,60041,000
3030نبشی 5 *60*606 متری39,10041,000
3031نبشی 6*60*606 متری45,10049,000
3032نبشی 5*70*706 متری45,10049,000
3033نبشی 6*70*706 متریتماس بگیرید53,000
3034نبشی 7*70*706 متری43,10045,000
3035نبشی 6*80*806 متری43,10045,000
3036نبشی 7*80*806 متری39,60041,000
3037نبشی 8*80*806 متریتماس بگیریدتماس بگیرید
3038نبشی 8*100*1006 متریتماس بگیریدتماس بگیرید
3039نبشی10*100*1006 متری39,10041,000
نبشی کارخانه شکفته مشهد
بروز رسانی :: 1397/9/19    ساعت 17:19
کدنامسایزقیمت کارخانهقیمت تهرانجزئیات
3040نبشی 3*30*306 متری37,00038,400
3041نبشی 3*40*406 متری36,80038,400
3042نبشی 4*40*406 متری37,00038,400
3043نبشی4*50*506 متریتماس بگیریدتماس بگیرید
3044نبشی5*50*506 متری37,00038,400
3045نبشی 5 *60*606 متریتماس بگیریدتماس بگیرید
3047نبشی 7*80*806 متری37,00038,400
3048نبشی 8*80*806 متری37,00038,400
3049 نبشی 8*80*80 یزد6 متری37,00038,400
3050 نبشی 8*80*80 یزد12 متریتماس بگیریدتماس بگیرید
3051 نبشی 10*100*100 یزد6 متریتماس بگیریدتماس بگیرید
3052 نبشی 10*100*100 یزد12 متریتماس بگیریدتماس بگیرید
نبشی کارخانه ظهوریان مشهد
بروز رسانی :: 1397/9/19    ساعت 17:19
کدنامسایزقیمت کارخانهقیمت تهرانجزئیات
3052نبشی 3*30*306 متری37,00038,000
3053نبشی 3*40*406 متری37,00038,000
3054نبشی 4*50*506 متری37,00038,000
3055نبشی 5*60*606 متری37,00038,000
3056نبشی 7*80*806 متری37,00038,000