نبشی آریان فولاد - بروزرسانی :۱۳۹۷/۱۰/۱۵    ساعت ۱۷:۳۹
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
LPN 40*40*2/5 شاخه 6 متری ۳۹,۵۰۰ ۳۸,۷۰۰
LPN 40*40*3 شاخه 6 متری ۳۹,۲۰۰ ۳۸,۳۰۰
LPN 40*40*4 شاخه 6 متری ۳۸,۸۰۰ ۳۸,۰۰۰
LPN 50*50*4 شاخه 6 متری ۳۸,۸۰۰ ۳۸,۰۰۰
LPN 50*50*5 شاخه 6 متری ۳۸,۸۰۰ ۳۸,۰۰۰
LPN 60*60*5 شاخه 6 متری ۳۸,۸۰۰ ۳۸,۰۰۰
LPN 60*60*6 شاخه 6 متری ۳۸,۸۰۰ ۳۸,۰۰۰
LPN 80*80*8 شاخه 6 متری ۳۸,۸۰۰ ۳۸,۰۰۰
نبشی فولاد تهران - بروزرسانی :۱۳۹۷/۱۰/۱۵    ساعت ۱۷:۳۹
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
LPN 50*50*3 شاخه 6 متری ۳۹,۵۰۰ ۳۸,۰۰۰
LPN 80*80*8 شاخه 12 متری ۳۸,۵۰۰ ۳۷,۵۰۰
نبشی فولاد ناب تبریز - بروزرسانی :۱۳۹۷/۱۰/۱۵    ساعت ۱۷:۳۸
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
LPN 40*40*3 شاخه 6 متری ۳۹,۷۰۰ ۳۸,۷۰۰
LPN 40*40*4 شاخه 6 متری ۳۹,۷۰۰ ۳۸,۷۰۰
LPN 50*50*3 شاخه 6 متری ۴۱,۵۰۰ ۳۹,۵۰۰
LPN 50*50*4 شاخه 6 متری ۳۹,۷۰۰ ۳۸,۷۰۰
LPN 50*50*5 شاخه 6 متری ۳۹,۷۰۰ ۳۸,۷۰۰
LPN 60*60*4 شاخه 6 متری ۴۱,۵۰۰ ۳۹,۵۰۰
LPN 60*60*5 شاخه 6 متری ۳۹,۷۰۰ ۳۸,۷۰۰
LPN 60*60*6 شاخه 6 متری ۳۹,۷۰۰ ۳۸,۷۰۰
LPN 70*70*5 شاخه 6 متری ۴۷,۵۰۰ ۴۵,۵۰۰
LPN 70*70*6 شاخه 6 متری ۴۷,۵۰۰ ۴۵,۵۰۰
LPN 70*70*7 شاخه 6 متری ۵۵,۰۰۰ ۰
LPN 80*80*6 شاخه 6 متری ۴۱,۵۰۰ ۳۹,۵۰۰
LPN 80*80*7 شاخه 6 متری ۳۹,۷۰۰ ۳۸,۷۰۰
LPN 80*80*8 شاخه 6 متری ۳۹,۷۰۰ ۳۸,۷۰۰
LPN 100*100*10 شاخه 6 متری ۳۹,۷۰۰ ۳۸,۷۰۰
نبشی شکفته مشهد - بروزرسانی :۱۳۹۷/۱۰/۱۵    ساعت ۱۷:۳۶
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
LPN 40*40*3 شاخه 6 متری ۳۹,۲۰۰ ۳۸,۰۰۰
LPN 40*40*4 شاخه 6 متری ۳۹,۲۰۰ ۳۸,۰۰۰
LPN 50*50*4 شاخه 6 متری ۳۹,۲۰۰ ۳۸,۰۰۰
LPN 50*50*5 شاخه 6 متری ۳۹,۲۰۰ ۳۸,۰۰۰
LPN 60*60*5 شاخه 6 متری ۳۹,۲۰۰ ۳۸,۰۰۰
LPN 60*60*6 شاخه 6 متری ۳۹,۲۰۰ ۳۸,۰۰۰
LPN 80*80*7 شاخه 6 متری ۳۹,۲۰۰ ۳۸,۰۰۰
LPN 80*80*8 شاخه 6 متری ۳۹,۲۰۰ ۳۷,۵۰۰
LPN 100*100*10 شاخه 6 متری ۳۹,۲۰۰ ۳۷,۵۰۰
نبشی ظهوریان مشهد - بروزرسانی :۱۳۹۷/۱۰/۱۵    ساعت ۱۷:۳۵
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
LPN 30*30*3 شاخه 6 متری ۳۹,۰۰۰ ۳۸,۲۰۰
LPN 40*40*3 شاخه 6 متری ۳۹,۰۰۰ ۳۸,۲۰۰
LPN 50*50*4 شاخه 6 متری ۳۹,۰۰۰ ۳۸,۲۰۰
LPN 60*60*5 شاخه 6 متری ۳۹,۰۰۰ ۳۸,۲۰۰
LPN 80*80*7 شاخه 6 متری ۳۹,۰۰۰ ۳۸,۲۰۰