ورق برشی کارخانه فولاد مبارکه اصفهان۱۳۹۷/۹/۱۹
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
3 میل PL عرض 1000 mm ۵۰,۰۰۰ ۴۸,۵۰۰
4 میل PL عرض 1250 mm ۵۰,۰۰۰ ۴۸,۵۰۰
5 میل PL عرض 1500 mm ۴۲,۵۰۰ ۴۱,۵۰۰
6 میل PL عرض 1500 mm ۴۰,۷۰۰ ۳۹,۵۰۰
8 میل PL عرض 1500 mm ۴۰,۷۰۰ ۳۹,۳۰۰
ورق فابریک کاویان اهواز۱۳۹۷/۹/۱۹
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
8 میل PL عرض 1500 mm ۴۱,۵۰۰ ۳۹,۸۰۰
10 میل PL عرض 1500 mm ۴۱,۰۰۰ ۳۹,۲۰۰
12 میل PL عرض 1500 mm ۴۱,۰۰۰ ۳۹,۲۰۰
15 میل PL عرض 1500 mm ۴۱,۰۰۰ ۳۹,۵۰۰
20 میل PL عرض 1500 mm ۳۹,۵۰۰ ۳۸,۰۰۰
25 میل PL عرض 1500 mm ۳۹,۵۰۰ ۳۸,۰۰۰
30 میل PL عرض 1500 mm ۳۹,۵۰۰ ۳۷,۵۰۰
35 میل PL عرض 1500 mm ۳۹,۴۰۰ ۳۷,۵۰۰
40 میل PL عرض 1500 mm ۳۹,۵۰۰ ۳۸,۰۰۰
ورق فابریک اکسین اهواز۱۳۹۷/۹/۱۹
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
8 میل PL عرض 2000 mm ۴۴,۵۰۰ ۴۳,۰۰۰
10 میل PL عرض 2000 mm ۴۴,۳۰۰ ۴۲,۸۰۰
12 میل PL عرض 2000 mm ۴۴,۳۰۰ ۴۲,۵۰۰
15 میل PL عرض 2000 mm ۴۴,۳۰۰ ۴۲,۵۰۰
20 میل PL عرض 2000 mm ۴۰,۸۰۰ ۳۹,۲۰۰
25 میل PL عرض 2000 mm ۴۰,۸۰۰ ۳۹,۲۰۰
30 میل PL عرض 2000 mm ۴۱,۸۰۰ ۳۹,۷۰۰
35 میل PL عرض 2000 mm ۴۲,۰۰۰ ۴۰,۲۰۰
40 میل PL عرض 2000 mm ۴۲,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰
ورق فابریک فولاد مبارکه اصفهان۱۳۹۷/۹/۱۹
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
3 میل PL عرض 1000 mm ۵۰,۸۰۰ ۴۹,۸۰۰
4 میل PL عرض 1250 mm ۵۱,۰۰۰ ۴۹,۸۰۰
5 میل PL عرض 1500 mm ۴۳,۶۰۱ ۴۲,۵۰۰
6 میل PL عرض 1500 mm ۴۱,۲۰۰ ۴۰,۰۰۰
8 میل PL عرض 1500 mm ۴۱,۲۰۰ ۴۰,۰۰۰