ورق برشی کارخانه فولاد مبارکه اصفهان۱۳۹۷/۱۰/۱۶
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
3 میل PL عرض 1000 mm ۴۷,۵۰۰ ۴۶,۵۰۰
4 میل PL عرض 1250 mm ۴۸,۵۰۰ ۴۷,۵۰۰
5 میل PL عرض 1500 mm ۴۴,۵۰۰ ۴۳,۵۰۰
6 میل PL عرض 1500 mm ۴۴,۰۰۰ ۴۳,۲۰۰
8 میل PL عرض 1500 mm ۴۳,۵۰۰ ۴۲,۵۰۰
ورق فابریک کاویان اهواز۱۳۹۷/۱۰/۱۶
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
8 میل PL عرض 1500 mm ۴۳,۰۰۰ ۴۱,۵۰۰
10 میل PL عرض 1500 mm ۴۲,۹۰۰ ۴۱,۲۰۰
12 میل PL عرض 1500 mm ۴۲,۹۰۰ ۴۱,۲۰۰
15 میل PL عرض 1500 mm ۴۲,۹۰۰ ۴۱,۲۰۰
20 میل PL عرض 1500 mm ۴۱,۰۰۰ ۳۹,۵۰۰
25 میل PL عرض 1500 mm ۴۱,۰۰۰ ۳۹,۵۰۰
30 میل PL عرض 1500 mm ۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰
35 میل PL عرض 1500 mm ۳۹,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰
40 میل PL عرض 1500 mm ۳۹,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰
ورق فابریک اکسین اهواز۱۳۹۷/۱۰/۱۶
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
8 میل PL عرض 2000 mm ۴۴,۵۰۰ ۴۲,۸۰۰
10 میل PL عرض 2000 mm ۴۵,۰۰۰ ۴۳,۲۰۰
12 میل PL عرض 2000 mm ۴۴,۲۰۰ ۴۲,۵۰۰
15 میل PL عرض 2000 mm ۴۴,۲۰۰ ۴۲,۵۰۰
20 میل PL عرض 2000 mm ۴۱,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰
25 میل PL عرض 2000 mm ۴۱,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰
30 میل PL عرض 2000 mm ۴۱,۵۰۰ ۳۹,۵۰۰
35 میل PL عرض 2000 mm ۴۱,۵۰۰ ۳۹,۵۰۰
40 میل PL عرض 2000 mm ۴۲,۰۰۰ ۴۰,۲۰۰
ورق فابریک فولاد مبارکه اصفهان۱۳۹۷/۱۰/۱۶
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
3 میل PL عرض 1000 mm ۵۰,۰۰۰ ۴۹,۲۰۰
4 میل PL عرض 1250 mm ۵۰,۵۰۰ ۴۹,۸۰۰
5 میل PL عرض 1500 mm ۴۵,۰۰۰ ۴۳,۸۰۰
6 میل PL عرض 1500 mm ۴۵,۰۰۰ ۴۴,۲۰۰
8 میل PL عرض 1500 mm ۴۴,۵۰۰ ۴۳,۵۰۰