ارائه فاکتور رسمی توسط مهد فولاد کیان

فاکتور رسمی بر اساس  قوانین وزارت امور اقتصاد و دارایی تنظیم شده , که مشخصات صورتحساب مورد تایید وزارت دارایی

در ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان شده است. فاکتور رسمی شرکت مهد فولاد کیان بصورت زیر می باشد:

 

Untitled-31