تیرآهن هاش- بروزرسانی :۱۳۹۷/۹/۱۹    ساعت ۱۱:۰۳
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
10سبك HEA ترك شاخه 12متر ۸۸,۰۰۰ ۰
10سنگين HEB ترك شاخه 12متر ۹۰,۰۰۰ ۰
12سبك HEA ترك شاخه 12متر ۱۲۰,۰۰۰ ۰
12سنگين HEB ترك شاخه 12متر ۱۰۰,۰۰۰ ۰
14سبك HEA ترك شاخه 12متر ۷۱,۰۰۰ ۰
14سنگين HEB ترك شاخه 12متر ۷۰,۰۰۰ ۰
16سبك HEA ترك شاخه 12متر ۶۷,۰۰۰ ۰
16سنگين HEB ترك شاخه 12متر ۶۷,۰۰۰ ۰
18سبك HEA ترك شاخه 12متر ۶۹,۰۰۰ ۰
18سنگين HEB ترك شاخه 12متر ۷۹,۰۰۰ ۰
20سبك HEA ترك شاخه 12متر ۶۸,۰۰۰ ۰
20سنگين HEB ترك شاخه 12متر ۶۸,۰۰۰ ۰
22سبك HEA ترك شاخه 12متر ۸۸,۵۰۰ ۰
22سنگين HEB ترك شاخه 12متر ۸۸,۵۰۰ ۰
24سبك HEA ترك شاخه 12متر ۹۰,۰۰۰ ۰
24سنگين HEB ترك شاخه 12متر ۹۶,۰۰۰ ۰
26سبك HEA ترك شاخه 12متر ۸۱,۰۰۰ ۰
26سنگين HEB ترك شاخه 12متر ۹۲,۰۰۰ ۰
28سبك HEA ترك شاخه 12متر ۹۰,۰۰۰ ۰
28سنگين HEB ترك شاخه 12متر ۹۱,۰۰۰ ۰
30سبك HEA ترك شاخه 12متر ۹۳,۰۰۰ ۰
30سنگين HEB ترك شاخه 12متر ۹۵,۰۰۰ ۰
32سبك HEA ترك شاخه 12متر ۹۵,۰۰۰ ۰
32سنگين HEB ترك شاخه 12متر ۹۵,۰۰۰ ۰
34سبك HEA ترك شاخه 12متر ۹۰,۰۰۰ ۰
34سنگين HEB ترك شاخه 12متر ۹۰,۰۰۰ ۰
36سبك HEA ترك شاخه 12متر ۱۳۰,۰۰۰ ۰
36سنگين HEB ترك شاخه 12متر ۱۱۰,۰۰۰ ۰
40سبک HEB ترك شاخه 12متر ۹۰,۰۰۰ ۰
40سنگين HEB ترك شاخه 12متر ۹۰,۰۰۰ ۰