تیرآهن هاش- بروزرسانی :۱۳۹۷/۱۰/۱۶    ساعت ۱۸:۴۶
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
10سبك HEA ترك شاخه 12متر ۸۷,۵۰۰ ۰
10سنگين HEB ترك شاخه 12متر ۸۹,۵۰۰ ۰
12سبك HEA ترك شاخه 12متر ۱۱۹,۵۰۰ ۰
12سنگين HEB ترك شاخه 12متر ۹۹,۵۰۰ ۰
14سبك HEA ترك شاخه 12متر ۶۹,۵۰۰ ۰
14سنگين HEB ترك شاخه 12متر ۶۵,۰۰۰ ۰
16سبك HEA ترك شاخه 12متر ۶۵,۰۰۰ ۰
16سنگين HEB ترك شاخه 12متر ۶۶,۵۰۰ ۰
18سبك HEA ترك شاخه 12متر ۶۸,۵۰۰ ۰
18سنگين HEB ترك شاخه 12متر ۷۸,۵۰۰ ۰
20سبك HEA ترك شاخه 12متر ۶۷,۵۰۰ ۰
20سنگين HEB ترك شاخه 12متر ۶۸,۰۰۰ ۰
22سبك HEA ترك شاخه 12متر ۸۸,۰۰۰ ۰
22سنگين HEB ترك شاخه 12متر ۸۸,۰۰۰ ۰
24سبك HEA ترك شاخه 12متر ۸۹,۵۰۰ ۰
24سنگين HEB ترك شاخه 12متر ۹۵,۵۰۰ ۰
26سنگين HEB ترك شاخه 12متر ۹۱,۵۰۰ ۰